همراه خود کپسول طبیعی {درد} قاعدگی را تسکین دهیددیسمنوره هر دو قاعدگی دردناک مشکلی است کدام ممکن است یک تعداد زیادی از خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان را نگران می تنبل. محققان کشورمان کپسول های طبیعی را آزمایش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استفاده را ببرید آن قرار است ها را برای تعمیر این مسئله واقع مفید کرده اند.

به گزارش ایسنا، دیسمنوره خوب اختلال عملکرد شایع در داخل خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 2 سبک مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانویه جدا کردن می تواند. در داخل سبک مقدماتی، {درد} رحم در داخل نیمه تحتانی معده در داخل غیاب {آسیب} شناسی لگنی اتفاق می افتد کدام ممکن است در گذشته به همین دلیل قاعدگی هر دو در کل قاعدگی اتفاق می افتد. با این وجود دیسمنوره ثانویه نتیجه نهایی خوب اختلال عملکرد هر دو {بیماری} لگنی است. {درد} معمولاً چند مورد آخر ساعت در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری پس به همین دلیل راه اندازی قاعدگی ممکن است داشته باشید اتفاق می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی به همان اندازه 48 به همان اندازه 72 ساعت اندازه بکشد. سبک {درد} شبیه {درد} زایمان است کدام ممکن است گاهی به جلوی ران ها سرایت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش مقدماتی آن قرار است خوب به همان اندازه 2 12 ماه پس به همین دلیل راه اندازی قاعدگی روزی کدام ممکن است تخمک گذاری در حال وقوع است اتفاق می افتد.

به آموزش داده شده است متخصصان، دیسمنوره هر دو قاعدگی دردناک معمولاً در داخل سنین 13 به همان اندازه 19 سالگی اتفاق می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی همراه خود حالت تهوع، استفراغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارض در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین 74 به همان اندازه 86 شانس در داخل ایران شایع است. علل دیسمنوره شامل می شود عناصر روانی، غدد در سراسر ریز، عناصر دهانه رحم، عناصر غیرطبیعی رحمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترشح مقدار بیش از حد از پروستاگلاندین ها می تواند. برای تعمیر این مسئله، {درمان}‌های دارویی رایج معمولاً شامل می شود مهارکننده‌های پروستاگلاندین هستند کدام ممکن است شدید متفاوت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً یکی مؤثرترین ممکن است مفنامیک اسید است. با این وجود تقریباً در مورد عوارض ناخوشایند این درمان، امتحان و یافتن {درمان} های گزینه جایگزین برای ممکن است وجود داشته باشد.

در داخل همین راستا، محققان دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی در داخل خوب یادگیری تحقیقاتی، {تأثیر} کپسول های طبیعی زنجبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوخودوس را بر عمق دیسمنوره مقدماتی مورد ارزیابی قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن قرار است را همراه خود مفنامیک اسید ارزیابی کردند.

این یادگیری بر روی 60 نفر به همین دلیل {دانشجویان} ساکن در داخل خوابگاه های برگزیده شده دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی همراه خود سابقه دیسمنوره مقدماتی مشارکت در شد.

ممکن است برای یک دسته کپسول زنجبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوخودوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپسول مفنامیک اسید 4 موارد در داخل روز به مدت زمان سه روز، سه روز پس به همین دلیل راه اندازی خونریزی قاعدگی تجویز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق {درد} را در داخل 2 ماهگی بعد گیری کردند.

{نتایج} ارزیابی‌ها تأیید شد کپسول‌های طبیعی زنجبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوخودوس {درد} دیسمنوره مقدماتی را با بیرون مسائل به کاهش می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل مفنامیک اسید مؤثرتر هستند.

به آموزش داده شده است شراره جانساری، درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق گروه مامایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت باروری، وسط تحقیقات خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان، دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگان، «تاثیر قابل توجهی بر {درد} بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {تأثیر} در داخل {درد} اصولاً بود. افرادی که به همین دلیل کپسول های طبیعی زنجبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوخودوس استفاده بیشتر از کردند.

ممکن است افزودند: “علاوه بر این این، گروه زنجبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوخودوس آن را به راه مدت زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق خونریزی بالاتر حرکت کردند.”

این {نتایج} نماد دهنده {تأثیر} اصولاً کپسول های اسطوخودوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجبیل بر عمق {درد} دیسمنوره مقدماتی نسبت به داروی شیمیایی مفنامیک اسید است. به همین دلیل، تقریباً در مورد شیوع اصولاً دیسمنوره در داخل زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت کپسول اسطوخودوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجبیل نسبت به داروهای شیمیایی، نویسندگان این یادگیری بیشترین استفاده را ببرید این محصول طبیعی را در داخل تسکین دیسمنوره واقع مفید کردند.

{در حالی که} {نتایج} یادگیری شخصی را در داخل روزنامه خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان، خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازایی آشکار کردند، توصیه شده کردند تخصصی ایجاد می کند تحقیقات بلند مدت، تأثیر کپسول را می توان همراه خود سایر داروهای مورد استفاده بیشتر از برای {درمان} دیسمنوره قابل مقایسه با ایبوپروفن ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، نشریه فوق معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث متخصصان خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان ایران، واحد خراسان آشکار شده است.

انتهای پیام