با اشاره به پاسخگویی موسسه مالی ها در قبال صندوق های بانکی، ما در جدا خصوصی خلاء قانونی مواجه هستیمعالی وکیل دادگستری ذکر شد: در خصوص پاسخگویی حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفری موسسه مالی ها در خصوص گاوصندوق ها در جدا خصوصی خلاء قانونی مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون مبانی خاصی در این زمینه برای حمایت اجتناب کرده اند مشتریان این گاوصندوق ها تصویب نشده است.

سید مهدی حجتی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، در خصوص پاسخگویی حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفری موسسه مالی سراسری در خصوص خانه شکنی بروزترین tp-date اجتناب کرده اند گاوصندوق موسسه مالی در یکی اجتناب کرده اند شعب این موسسه مالی، اظهار کرد: خریدار موظف است این قراردادها را برای استفاده اجتناب کرده اند این موضوع با منافذ و پوست خواستن امضا تنبل. در وضعیت به ترتیب مفاد این قراردادها هستند.

وی افزود: در جاری حاضر ابعاد پاسخگویی کیفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی احتمالاً موسسه مالی سراسری در قبال اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیاء خانه شکنی شده اجتناب کرده اند گاوصندوق موسسه مالی در یکی اجتناب کرده اند شعب ممتاز موسسه مالی سراسری در جدا خصوصی توسل به حقوق جزای نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق مدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی قابل تحلیل است. مبانی.” این ممکن است عالی تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است در خصوص پاسخگویی حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفری موسسه مالی ها در خصوص گاوصندوق ها در جدا خصوصی خلاء قانونی مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون مبانی خاصی در این زمینه برای حمایت اجتناب کرده اند مشتریان این گاوصندوق ها تصویب نشده است.

این وکیل دادگستری در جدا خصوصی اشاره به اینکه اتصال خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی با اشاره به اجاره گاوصندوق گاوصندوق نیست، ذکر شد: اگرچه این گونه وجوه ایجاد شده است چون صندوق امانات شناخته تبدیل می تواند باشد، در جدا خصوصی این جاری اتصال موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدار بر ایده اجاره است. قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر خدمت اجتناب کرده اند منظر حقوق کیفری، م componentلفه سپرده گذاری بین موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدار برای تحمیل اتصال اعتمادی طراحی نشده است، از در جدا با بی اطلاعی اجتناب کرده اند مفاد گاوصندوق اجاره ای به موسسه مالی خریدار، در برخی اسبابک ها، چیزی کدام ممکن است در گاوصندوق نگهداری می‌شود، قطعا ارزش آن را دارد مالی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً شیئی است کدام ممکن است برای خریدار قطعا ارزش آن را دارد مذهبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول مبانی تخلفات ملکی نمی‌شود؛ این انگیزه است، حتی در جدا خصوصی ایده خانه شکنی خصوصی موسسه مالی محتویات صندوق، نمی توان آن را نقض اعتقاد تلقی کرد.

حجتی افزود: اجتناب کرده اند تذکر قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود کدام ممکن است ایفای پاسخگویی موسسه مالی در جهت جبران زیان وارده به افرادی کدام ممکن است گاوصندوق موسسه مالی را اجاره کرده اند، باید دید خواه هر دو 9 حادثه بروزترین tp-date مشمول مفاد بند تبدیل می تواند باشد هر دو خیر. “ج” اجتناب کرده اند لایه های بانکی ماده 35. خواه هر دو 9 در قبال خسارات وارده به مشتریان به انگیزه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا خصوصی پاسخگو برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو برای است هر دو خیر؟ به معنای دقیق عبارت هستند در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه انتخاب گیری با اشاره به بانکداری بر عهده شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپراستار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شورا پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری طلا، نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیای قیمتی در گاوصندوق را جزو عملکرد ها بانکی تلقی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند 14 ماده این 2 مبانی با منافذ و پوست ربا. وی این موضوع را یکی اجتناب کرده اند تعهدات نظام بانکی عنوان کرد.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری وسط تاکید کرد: در صورتی کدام ممکن است موسسه مالی استانداردهای می خواست را برای حفاظت اجتناب کرده اند گاوصندوق رعایت نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرحله اقدامات حفاظتی اجتناب کرده اند کیفیتی برخوردار نباشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند خانه شکنی گاوصندوق جلوگیری تنبل، مسلماً موسسه مالی اجتناب کرده اند تذکر قانونی پاسخگو برای خسارات وارده است. با اشاره به مشتریان شکی نیست تا سارقان دستگیر شوند کدام ممکن است در این صورت خانه شکنی اموال مسروقه به عهده دزد است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این اقدامات حفاظتی موسسه مالی است، این خسارات قابل دستیابی است توسط مشتریان مطالبه شود.

حجتی در نهایت خاطرنشان کرد: به معنای دقیق عبارت هستند در جدا خصوصی ملاحظه به حادثه بروزترین tp-date بحث پاسخگویی کیفری موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان آن منتفی شده است، در جدا خصوصی این جاری از آن به بعد است آموزش داده شده است شد در شرایطی می توان پاسخگویی قانونی برای موسسه مالی محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید متصور شد. کدام ممکن است به معنای دقیق عبارت هستند قراردادی نیست، به ویژه، آنها خصوصی را اجتناب کرده اند پاسخگویی مبرا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادهای عالی طرفه را به مشتریان خصوصی در میدان حاضر می دهند به شبیه به اندازه عالی صندوق امانات را به مشتریان خصوصی اجاره کنند، به انگیزه خریدار مجبور به استفاده اجتناب کرده اند این تصویر ها با منافذ و پوست اینکه راهی پیدا تنبل باشد. برای ترتیب مفاد این قراردادها. علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای دقیق عبارت هستند موسسه مالی نمی تواند برای جبران خسارت شکایت تنبل.

انتهای پیام/