نیاز به همراه خود متخلف برخورد قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه ای شودایسنا/ کوگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد وزیر بهداشت همراه خود تحسین به همین دلیل پایبندی دکتر جاچسارانی به مقررات اظهار داشت: وزارت بهداشت قدردان زحمات {شبانه روزی} اسناد به طور قابل توجهی {در این} {شرایط} طاقت فرسا خواهد بود، احتمالا.

دکتر بهرام عین الله وزیر بهداشت، {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی پزشکی طی تماسی همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی کتک خورده گشسارانی به همین دلیل وضعیت امور روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی این ارائه دهنده خدمات بهداشتی مطلع شد.

وزیر بهداشت ضمن تقدیر به همین دلیل ارائه دهنده خدمات بهداشتی جاچسارانی اظهار داشت: وزارت بهداشت قدردان زحمات {شبانه روزی} اسناد به طور قابل توجهی {در این} {شرایط} طاقت فرسا خواهد بود، احتمالا.

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت قطعا به همین دلیل اسناد حمایت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل حقوق ممکن است حفاظت می تنبل… نیاز به همراه خود متخلف برخورد قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه ای شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر عین الله شکسته نشده داد: افراد نیاز به در داخل {شرایط} طاقت فرسا کنونی کرونا در امتداد طرف کادر بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت در امتداد طرف ممکن است بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ممکن است پشتیبانی کنند.

مجبورم بگویم؛ دکتر مازیار هاشمی ارائه دهنده خدمات بهداشتی اهل جاچساران در داخل بیمارستان بی بی حکیمه این شهرستان به عنوان یک نتیجه نپذیرفتن دفترچه پزشکی مشتاق در مورد شخص بی نام خرد شدن قرار گرفت.