موسسه مالی مرکزی: محدودیت نمره اعتبار هر دو اضافه درو کردن تنها واقعی همراه خود اخذ {ضمانت نامه} قابل اعطا است


شفقنا مقرون به صرفه – موسسه مالی مرکزی همراه خود استناد به ماده حرفه ای «اعطای نمره اعتبار جدیدترین به موسسه مالی‌ها با بیرون اکتسابی {ضمانت} به صورت اضافه درو کردن را ممنوع می‌تدریجی». به دلیل این پس اعطای سقف نمره اعتبار هر دو اضافه درو کردن تنها واقعی همراه خود اخذ وثیقه فرصت پذیر به احتمال زیاد خواهد بود.

به گزارش روابط عادی موسسه مالی مرکزی، این موسسه مالی به استناد مفاد جزء (3) بند (د) تبصره (16) ماده عالی مقررات وجوه کامل ملت 12 ماه 1401 کدام ممکن است به صراحت می گوید: نمره اعتبار با بیرون وثیقه به موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی به صورت جاده اعتباری هر دو اضافه به نظر می رسید سوی موسسه مالی مرکزی ممنوع است. «شکل از را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان اسناد مناسب ماده این بند را شورای پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره اعتبار تصمیم گیری می‌تدریجی.» اشیا {زیر} به اطلاع موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکز اعتباری رسیده است:

– به دلیل این پس اعطای سقف نمره اعتبار هر دو اضافه درو کردن تنها واقعی همراه خود اخذ وثیقه فرصت پذیر به احتمال زیاد خواهد بود.

– مقتضی است موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی کدام ممکن است {در حال حاضر} دارای اضافه درو کردن هستند، طبق «قانون دولت عملیات {بازار} آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعطای رهن بابت استقراض موسسه مالی مرکزی» مصوب مونتاژ 1398/1.27 وثیقه سپرده گذاری کنند. تعدیل های موارد زیر شامل می شود پول خارجی، طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار موسسه مالی مرکزی.

بدیهی است در داخل صورت تسویه غیر آنی اضافه درو کردن موسسه مالی هر دو مؤسسه اعتباری غیربانکی در داخل مدت زمان مقرر آیین نامه دولت ناظر اشاره کردن احتمالاً خواهد بود، موسسه مالی مرکزی نسبت به تخلیه اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک آن خواهد شد اقدام خواهد کرد. ادعاهای شخصی را در داخل چارچوب عالی سازوکار مدون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر مشارکت در دهد.

موسسه مالی مرکزی ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396، به دلیل موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکز اعتباری غیربانکی خواست نسبت به اجرای {صحیح} بخشنامه ابلاغی اقدام کنند.