موسسه مالی مرجع DNA می خواست خدمه پرواز را راه اندازی کنیدگروه پزشکی قابل اعتماد ملت به دلیل همکاری همراه خود گروه هواپیمای پرواز کشوری برای تعیین موسسه مالی DNA خدمه پرواز خبر داد.

در مورد مینا های ما با قصد انتشار ارتباطات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تعامل داشتن بین 2 گروه، تفاهم نامه همکاری بین گروه پزشکی قابل اعتماد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هواپیمای پرواز کشوری منعقد شد.

عملکرد به دلیل امضای این تفاهم نامه ارتقای ارتباطات آموزشی، هم افزایی، همفکری، تبادل اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های دولت برای رشد فناوری ها، دسترسی به نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترسازی برای تأمین اطلاعات است.

استفاده بیشتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر از متقابل به دلیل توانمندی های آموزشی، {تخصصی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربی {هر} گروه در داخل زمینه بهبود امنیت هوانوردی، پیشگیری به دلیل سوانح اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} فاجعه در داخل سوانح اثیری با قصد فراهم کردن ارائه دهندگان قابل احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند همکاری دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی دوجانبه بین 2 ملت 2 گروه عملکرد اکنون نیست برای این نظر.

بر مقدمه این گزارش، همکاری در داخل مشارکت در آزمایشات سریع خدمه پرواز برای امنیت پرواز، همکاری در داخل راه اندازی موسسه مالی مرجع DNA می خواست خدمه پرواز، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا سریع حوادثی کدام ممکن است ممکن است بخواهید حضور پزشکی قابل اعتماد دارد، همکاری در داخل بدست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار داده مناسبت ژنتیکی به دلیل بستگان متوفیان حوادث داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی دوجانبه به دلیل جمله مفاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات تفاهم نامه مشترک است.

به گزارش اداره کل شما روابط عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل گروه پزشکی قابل اعتماد ملت، تفاهم نامه روز یکشنبه همراه خود امضای دکتر عباس مسجدی آرانی رئیس گروه پزشکی قابل اعتماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلبان محمد محمدی فاز رئیس گروه هواپیمای پرواز ملت امضا شد. 27 فروردین همراه خود حضور مدیرکل تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به جرم کیفری گروه پزشکی قابل اعتماد ملت (مشاور پزشکی قابل اعتماد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل محل کار معامله با به سوانح اثیری گروه هواپیمای پرواز کشوری مشاور گروه پزشکی قابل اعتماد). گروه هوانوردی) بین 2 گروه.

مورد نیاز به اشاره کردن است این تفاهم نامه به مدت زمان 5 12 ماه نمره اعتبار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هماهنگی طرفین قابل تمدید می باشد یا نباشد.

انتهای پیام