بانکداران پول نقد نقد ندارند، چرا؟


به گزارش شفقناحسدی، سقف درو کردن نقدی به دلیل خودپردازها {هر} ساله در داخل {تعطیلات} نوروزی بهبود کشف شد با این وجود امسال سقف درو کردن نقدی بهبود نیافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است اسباب بازی های خودپرداز گمشده سود هستند. با این وجود علت ایجاد عدم بهبود درو کردن نقدی {چیست}؟

در داخل 12 ماه های قبلی موسسه مالی مرکزی گفتن کرده بود سقف درو کردن پول نقد به دلیل خودپردازها به دلیل 200 هزار تومان به 500 هزار تومان می رسد. با این وجود امسال چنین مجوزی به موسسه مالی ها دانش نشد.

با این وجود تنها واقعی مشکلی کدام ممکن است افراد در نقطه از عید نوروز همراه خود آن قرار است مواجه بوده اند بهبود سقف درو کردن نقدی نبود. تعداد زیادی از اسباب بازی های خودپرداز در داخل 2 روز آخر 12 ماه پول نقد نقد نداشتند. آن قرار است هم در داخل روزهایی کدام ممکن است به آموزش داده شده است موسسه مالی مرکزی تراکنش های اقتصادی به رکوردی رسید.

بانکداران پول نقد نقد ندارند؟

عدم وجود نقدینگی اسباب بازی های خودپرداز در نقطه از تعطیلی 5 روزه افراد را همراه خود مسائل زیادی مواجه کرد. تعدادی از افراد می گویند کدام ممکن است به تعداد زیادی از اسباب بازی های خودپرداز مراجعه کرده اند با این وجود نتوانسته اند پول نقد نقد اکتسابی کنند. برخی اکنون نیست معتقدند نزدیک به بهبود تیز کردن های اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود اسباب بازی های کارتخوان در داخل تمامی خرده فروشان، نیازی به بهبود سقف درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود سود در داخل اسباب بازی های خودپرداز معمولاً نیست.

با این وجود برخی در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است افراد نیاز به پول نقد نقد درو کردن کنند. در نتیجه طبق مقررات جدیدترین مالیاتی کارتخوان ها، تعداد زیادی از خرده فروشان به دلیل افراد تقاضا پول نقد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به نقداً تیز کردن کنند.

آنچه در داخل {زیر} می خوانید پیام های مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص آنها خواهند شد به دلیل مشاوره گرفتن از اسباب بازی های خودپرداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن سود است:

وی افزود: همه شما رهگذران را در داخل موسسه مالی های کلان شهر جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی ریال هم پول نقد نقد نداشتیم.

موسسه مالی های خوزستان امسال پول نقد جدیدی برای ضیافت ندارند، اظهار داشت: پول نقد نو {نمایش} دانش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عابر موسسه مالی ها هم پول نقد نداشتند.

سقف درو کردن 200 هم معمولاً نیست. فینال مبلغی کدام ممکن است {اجازه} درو کردن داشتم 120 هزار تومان بود.

مهم نیست صف، به 10 اسباب بازی خودپرداز رفتم کدام ممکن است هیچ کدام پول نقد نقد نداشتند.

همون 200 تومن عابر موسسه مالی معمولاً نیست کدام ممکن است ببرمش.

“خیلی به دلیل خودپردازهای مازندران پول نقد ندارند، او می رود هم همراه خود این همه شما مسافر نوروزی است، 2 روز پیش درآمد {سهام} را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانه، با این وجود مالی معمولاً نیست کدام ممکن است افراد به دلیل آن قرار است درو کردن کنند، مسئله {چیست}؟”

با این وجود برخی علت ایجاد عدم بهبود سقف درو کردن نقدی به دلیل موسسه مالی ها را مقررات مالیاتی جدیدترین برای کارتخوان ها عنوان می کنند.

موسسه مالی‌ها {نباید} سقف درو کردن را بهبود دهند به همان اندازه افراد مجبور به {خرید} همراه خود اسباب بازی‌های کارت بازی‌خوان شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیز بر مقدمه ورود به کارت بازی‌خوان به دلیل خرده فروشان مالیات بگیرد.

“هیچ شخصی علاقه مند به ای به درو کردن پول نقد نقد ندارد. با این وجود به دلیل روزی کدام ممکن است اسباب بازی POS مالیات گرفته شد، اکنون هیچ شخصی جرات باز کردن اسباب بازی را ندارد.” “ملت همه چیز دوباره پول نقد نقد می تدریجی.”

وی افزود: کارتخوان های فروشگاهی مشمول مالیات می شوند، تعداد زیادی از مغازه داران ترجیح می دهند برای کالاهای شخصی پول نقد اکتسابی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد در داخل امتحان و همکاری هستند، متنوع نیز دلیل این است علت ایجاد اسباب بازی های شخصی را انباشت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موسسه مالی عرضه دانش اند.

منبع مفید: خرید و فروش نیوز