بازیافت آب برای صنعت بر اندیشه الزامات در جدا خصوصی کمک محققان ایرانیمحققان تصویر اطلاعات بنیان سیستم های تصفیه آب را در ملت راه اندازی شد کرده اند کدام ممکن است به طرق مختلف ممکن است آب می خواست صنایع مختلف را مطابق در جدا خصوصی الزامات تامین تنبل.

مهدی توکلی، مدیرعامل خوب تصویر فناوری در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، می گوید: بخش تحقیقاتی این تصویر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در این راستا سیستم های جدید تصفیه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت فاضلاب تجاری به جاده اول را طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کردیم.

وی در جدا خصوصی خاص اینکه طراحی، مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب این تکنیک ها در حال در ملت انجام تبدیل می تواند، خاطرنشان کرد: سیستم های مونتاژ شده در این تصویر ممکن است در جدا خصوصی بازیافت بالاتری آب را تصفیه تنبل، این دلیل برای است واحدی را هدایت دادیم کدام ممکن است در جدا خصوصی نرخ بازیافت هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 ممکن است آب را به آب برگرداند. چرخه بلعیدن

توکلی خاطرنشان کرد: این واحد در رفسنجان استان کرمان نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده رسیده است ضمن اینکه این محصول به ملت عربستان صادر شده است.

مدیرعامل این تصویر فناور به مکانیزم انجام این واحد اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای داد: یکی اجتناب کرده اند سود های مدل ها همین جا است کدام ممکن است تکنیک های مختلفی را برای تصفیه فاضلاب اندیشه در مورد ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این اندیشه انجام این واحد بر اندیشه نوع آن است. آلاینده های حال در فاضلاب ، متمایز خواهد بود، احتمالا.

وی افزود: تجهیزات تصفیه آب جدا از تصفیه، سختی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این میکرو ارگانیسم، میکروب، انگل، شوری، کدورت، رنگ، بو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک آسیب رسان آب را اجتناب کرده اند بین می برد.

توکلی در جدا خصوصی اشاره به کاربردهای این تجهیزات در صنایع مختلف افزود: شناخته شده چون مثال صنعت داروسازی به آب a باشکوه مفید خواستن دارد این دلیل برای است طراحی ما بر اندیشه استانداردهای دارویی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای خاصی برای مونتاژ آب شرب اندیشه در مورد شده است.

مجری قالب در جدا خصوصی خاص اینکه به شبیه به اندازه حد زیادی آب حال آلوده است، اظهار داشت: تمام آب مصرفی باید تصفیه شود.

انتهای پیام/