بازگشت رنگ صورتی به نقشه کرونا استان بوشهرایسنا/ بوشر فینال وضعیت رنگ کرونا در استان بوشهر تصویر می‌دهد کدام ممکن است شهرستان تنگستان صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌های دیلم، گناوه، دشتستان، دشتی، اسلاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جم دارای وضعیت کرونای زرد هستند.

در جاری حاضر وضعیت لکه‌گرفتگی کرونا در شهرستان‌های استان بوشهر تنگستان صورتی، شهرستان‌های دیلم، گناوه، دشتستان، دشتی، اسلاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جم زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌های بوشهر، دیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنگان در وضعیت صورتی قرار دارند. حالت آبی

هفته قبلی شش شهر کنگان، جم، عسلویه، گناوه، دیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر آبی، سه شهر بوشهر، دشتستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشتی زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگستان نارنجی شدند.

به گزارش ایسنا، اجتناب کرده اند ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 468 نفر در استان بوشهر به ویروس کرونا مبتلا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2170 نفر نیز بر تأثیر این ویروس جان خصوصی را اجتناب کرده اند بازو داده اند.

انتهای پیام