بازگشت باقری به تهران – ایسناد


بازگشت باقری در تهران

علی باقری، دکتر کننده ارشد خشورمن، درهم های هستایی وین، دکتر چارچوب رایزنی های، معمول، خاطرات دار جریان، امشب صفر کوتاهی، تهران، خدادشت.

به گزارش ایسنا، گفت‌وگو می‌چود، جلسات کارشناس و رایزنی‌های غیررسمی کارگردان وین همچنان آداما خواهش دشت.

PIAM END