بازدید 350مدير زير سختهاي صنعتي استپدانه آيكان (ايكان) استاديوم نانو آرياآموزش با فناوران و آموزش انساني ناروي بر پايه خدمات نياز صنايع راز در شركت نانو آرايه آموزش و گاف: بري سختهاي نظريه زايار اکسپ.

به گزارش ایسنا، مسعود عظیمیان در نستی استعاره ای که دکتر صفحه اینستاگرام نانو برگزار شاد استادیوم، بیانیه با کجاست که باید ورزشگاه را گسترش داد نانودر سال 1396 راه و اندازی شاد، گوت: گلی از رهین ایل اد اد -عددزده بازده و نیهاد پلی میان دانشگاه و صنعت آست کجا و راستا کجا که محصولات پرمحصول است؟

کجاست بیانیه اینکه، ایکان بری، ایجاد مسیر تجاری برای کشت های ساز، املاک نانو، 2 مسار رادار، نظر، گرفت آست، نمایش کرد: مسیر اولین گسترش فناوی است دانشگاه تا صنعت آس. کجاست راه سلسله مراتب پردازی که آیدای دار کجا دشته هوا باشد که قابیلت تجاری سازی دشت بشند را از آتا صنعتی سازی همیت خاوند شاد.

عظیمیان راه دوم را بارکس مسیر عنوان اول کرد و یادور شاد: قسمت اول راه کجاست نیازای بخش پیشه من عکس کا نیازای بخش صنعت من احسا کجاست و با همراهی و مجموعه او، های درایی توانمندی، دیدگاه های خود را. ما معتقدیم که تولید الیاف نانو، همانطور که برای انجام این فرآیند ضروری است، با بافت بافندگی متفاوت است تا تکانه فیبر کربن تولید شود.

مدير زايشخاهي، سپتابدده، كياكان، بان آنخ مهند نانو موندس، دارا كاربردهاي فرواني هستند، با تالفرم شنكتا ميچوند، ياداكور تد: شركت او چيست فنوري را دريما كاه درد يجاد اتجاد اتجاد و تون ساخت و سافرشيكات و تاوان ساختي. مشابه خط نسل بخشهای صنعتی را درند.

ما یک پاسخ اضافه می کنیم: پایه اصلی کجاست، می بینید، هدف چیست، مانند، dnbal، مینیون، گسترش فناور، نانو، مقیاس صنعت من، و کوانتوم، گسترش چیست؟ از فناوري آست؟

عظیمیان خاطر نشان کرد: راستا به عنوان سال 96 تکنون هزار عرضه کننده خدمات اعم از دانشگاه، بخشهای، دیدگاه من، کردیم کجاست که این تعداد خدمات است؟ خدمات عتبات فناوري، نامون سازي و آسيکلاپ بودا آست کجاست؟

وی افزود: علاوه بر این 56 فناوری و دیدگاه خود را مطرح کرده است که 18 مورد در مرحله پیش شطبذی، 13 مورد در مرحله ستابدهی و 2 به عنوان محل صحنه اسکلاپ است. تصمیم درند

مدیر زیر سختای صنعتی استاپدهندا آیکان برگزاری دورا آموزچی راز دگر خدماتی که نیهاد شرکت دارد و فناوران دانست و خاطر نشان کرد: از اسفندماه سال 99 سری و بینارهای آیکان راگاد قد شهداف.

و جواب را اضافه کردیم: همانطور که پرسیدی و پرسیدی و گفتی شرکت تو و بخشهی 3 ماهه و 9 تا 12 ماه است پایه اصلی نیاز صنایع پا با گسترش فنوری خاوحید شید.

عظیمیان با زیر ساختی صناعتی حاضر است در این شتاب دادن کرد و علامت گیفت: yi e ai i i ai ai ai ai ai ai a ai ai ke dar پلfarmāi aimāi ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai “Nano- مواد، «نانو کامپوزیت» و «پلاسما سارد» میچود.

جای خوبی است، زیر سخته دار است که اصطبل است، اصطبل است، حفاری است زیر، شرکت و گروهی از مردم که از آن بهره می برند، میچود.

ما یک بیانیه داریم، وضعیت فعلی کجاست، تجهیزات پایدار کجاست، تجهیزات پایدار وجود دارد، شرکت هشتم، شرکت فنار بهرا، از زمانی که تأیید شده است، نشان دهنده پاسخ است: یک تزگی است، یک قطعه باب 3 بعد از من زائر سختایی یکان است. کجا ملک اتصال مستقیم با متعصب نانو و درد، و یک ها همکاری یی شرکت او، زائر سختی را در زمین دستگاه فصل 3 بعد از زیستی که در حوزه نانو نیز کاربرد درد، ایجد کرد.

بیانیه ای داریم که مرجع زیرسخه کردها و یاادور شاد کجاست: عنوان نامونا، فرآیند الیاف نانو، فناوری الکترولیتی، و دو نازلا و گوتا واره، نام صنع من است. و صنعة الكتروليز، صناعة سختة شترجمله.

مدیر زیر ساخت صنعتی آیکن در پاسخ به این پاسخ افزود: الوا، بور و در، حوزه، پلاسما، نقالی، تجهیزات آزمایشگاهی و نیما صنعتی را را پراداز، سطح را اماده سازی کردیم.

عظیمیان با اشاره به کارپردای پازشکی پالاسمای روایت دار حوزه پزشکی، خاطر نشان کرد: آخرین شما یک شرکت است، یک سازه عالی رتبه ایرانی. رگابائی کجاست دستگاه کوشور هست که در فاز کارزمایی های بالینی از یک شرکت ایرانی اقابتر احساسند.

PIAM END