بارندگی های حال تاثیری بر سفره آبخوان اصفهان – برخوار نداشته استایسنا/اصفهان عضو کارگروه تخصصی استان اصفهان ذکر شد: سالانه 311 میلیون مترمکعب اجتناب کرده اند منابع آب زیرزمینی سفره آب اصفهان- برخور درو کردن تبدیل می تواند در جدا خصوصی این جاری میزان بارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد آب های سطحی به سفره قابل ملاحظه نیست. میزان بارندگی در تعدادی از روز پایانی مرداد ماه به دلیل برای ورود جبهه بارشی به اقیانوس هند تاثیری بر سفره آب اصفهان – برخوار نداشته است.

بهرام نادی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، دانستن درباره خطراتی کدام ممکن است شهری ادای احترام به اصفهان در صورت بارندگی از حداکثر بر تأثیر فرونشست زیرین در جدا خصوصی آن مواجه است، اظهار کرد: این مثال در سیل حال یزد تخصص شد. اکنون شاهد سوراخ های متوالی ناشی اجتناب کرده اند فرونشست زیرین در عوامل مختلف شهر اجتناب کرده اند جمله افسران آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشگاه موقعیت جهان هستیم.

وی تصریح کرد: در جدا خصوصی آزمایش ژئوفیزیک می توان عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض شکستگی ها را تخمین زد. این حفره ها در زمان خشکسالی ادای احترام به گنبدی اجتناب کرده اند خشت خام ثابت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ورود جریان از حداکثر آب کبریت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قنات های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متروک، احتمال ناپایداری موجود است.

عضو کارگروه تخصصی فرونشست در استان اصفهان آسیب دیده نشده داد: در جدا خصوصی ورود آب به این چاله ها این توقف ها خصوصی فرو می ریزند کدام ممکن است خطراتی را به در جدا ممکن است داشته باشد.

وی در جدا خصوصی خاص اینکه سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار خوردن شده سفره های زیرزمینی را تامین نمی شود، تاکید کرد: خوردن شده آبخوان پیچیده است. شناخته شده چون مثال سقف کاهگلی در جدا خصوصی ضخامت حدود ده سانتی متر بر روی سقف سقف های کاهگلی ممکن است در فصل زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف را در خصوصی ذخیره تنبل، از در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه درجه آب زیرزمینی در برخی مناطق ضریب نفوذپذیری ناخوشایند رس a باشکوه زیرین است. 100 متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین تر، امکان بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد سیل به شبیه به اندازه عمق صد متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه سفره های زیرزمینی a باشکوه کم است.

نادی ذکر شد: در اصفهان به دلیل برای وجود رودخانه زاینده رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 309 کیلومتر نهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند آنها توسط آزادراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده ها مسدود شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود لایه های خشن دانه در زیر زاینده رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرها موجود است. امکان خوردن شده آبخوان سطحی در عمق حدود ده به شبیه به اندازه 30 متری زیر شهر اصفهان موجود است، این دلیل برای است سیلاب باعث افزایش رطوبت در لایه های رسی تبدیل می تواند، در جدا خصوصی این جاری ساده نمی توان اجتناب کرده اند منابع آب زیرزمینی خوردن شده کرد.

وی در پاسخ به پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو ایسنا، خواه هر دو 9 سیل محاصره اصفهان ادای احترام به شرق اصفهان، سفره های زیرزمینی را خوردن شده می تنبل؟ وی تاکید کرد: اینطور نیست، حرکت آب در ناخوشایند رس a باشکوه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناچیز است، به دلیل برای نفوذپذیری کم ناخوشایند رس، زمان اجباری برای تأثیر می گذارد آب در ناخوشایند رس به ضخامت منصفانه متر ممکن است منصفانه میلیون ثانیه باشد. این دلیل برای است تأثیر می گذارد آب های سطحی به درجه آب زیرزمینی ساده غیر قابل تصور است.

عضو کارگروه کارشناسی فرونشست در استان اصفهان ذکر شد: برای تأثیر می گذارد آب های سطحی به سفره زیرزمینی باید اقدامات ویژه آبخوان داری برای افزایش شرایط سفره آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خسارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ناشی اجتناب کرده اند سیل انجام شود، این دلیل برای است خواستن به این سیستم ریزی در عمق احیا کردن مصالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخوان موجود است.» موجود است.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه میزان آب باران در جدا خصوصی درو کردن ها تناسبی ندارد، ذکر شد: سالانه 311 میلیون مترمکعب اجتناب کرده اند منابع آب زیرزمینی سفره زیرزمینی اصفهان- برخور درو کردن تبدیل می تواند در جدا خصوصی این جاری میزان بارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد آب های سطحی به سفره زیرزمینی نیست. قابل ملاحظه. میزان بارندگی در تعدادی از روز پایانی مرداد ماه به دلیل برای ورود جبهه نزولات جوی به اقیانوس هند تاثیری بر سفره آب اصفهان – برخوار نداشته است.

نادی تاکید کرد: شاید بارش باران شرایط را به شبیه به اندازه حد زیادی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث رطوبت شود در جدا خصوصی این جاری اینطور نیست کدام ممکن است بخواهیم وضعیت سفره آب را افزایش بخشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن آب را افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به برتری فاحش میزان بارندگی در استان اصفهان، بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل از دقیق در این زمینه حیاتی است. شناخته شده چون مثال، میزان دی اکسید کربن ناشی اجتناب کرده اند مونتاژ 7.5 میلیون تن فلز در صنایع فلز مبارکه، ناشی اجتناب کرده اند خوردن 4.6 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی (برابر خوردن 1.15 میلیارد متر تاس سوخت خالص در انرژی الکتریکی). تکنیک مونتاژ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید این 2.9 میلیارد متر تاس سوخت خالص برابر هشت.1 میلیون تن دی اکسید کربن در سال است.

انتهای پیام