نکات زیر را هنگام {بازگشت از} بازدید در نظر بگیریدمعاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در نقطه از {بازگشت از} سفرهای نوروزی به رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار داد.

سرهنگ عین الله جهان در داخل مراجعه به خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران وی همراه خود مقوله ای اینکه مانترا ساختار نوروزی پلیس راهور در داخل بزرگراه های ملت «مقررات مداری، دور ماندن از تهدید، اوقات فراغت در داخل بازدید» است، اظهار داشت: {متاسفانه} در داخل روزهای پس به دلیل اجرای ساختار نوروزی چند مورد آخر 100 نفر به دلیل ساکنان جان باختند. اقامت قرار است به آنها بروند در داخل حوادث رانندگی.” گم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مورد اینکه به روزهای پایانی نوروز در دید می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری بعد به دلیل آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل چهاردهم وروردین ماه مبارک رمضان تحریک کردن می تواند، حساب کردن اینجا است تخصصی ایجاد می کند یکی 2 روز قبل مقدار آن قرار است اصولاً شود. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بزرگراه های دولتی همراه خود بازدید کنندگان سایت مواجه هستیم.

وی یکپارچه داد: {در این} راستا این یک ضرورت است {مسافران} به طور قابل توجهی رانندگان نکاتی را روند تذکر قرار دهند به همان اندازه به دلیل حوادث جبران ناپذیر توقف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید به شهرهای شخصی بازگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه 12 ماه قرن را تحریک کردن کنند.

معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی بازدید کنندگان سایت پلیس راهور اظهار داشت: اگر ایمن بازدید کنیم عمر {طولانی} تری خواهیم داشت، به رانندگان کارآمد می کنیم همراه خود هشدار رانندگی کنند در نتیجه خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده چشم انتظار قرار است به آنها بروند هستند. {سرعت} بسیار مهم ترین کار کردن تهدید در داخل تصادفات رانندگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متاسفانه} این مولفه در داخل هنگام رانندگی با بیرون هشدار کشنده ای تر می تواند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه همراه خود بهبود {سرعت} رانندگی احتمالات تصادفات به مشابه نسبت افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: {خطرات} تصادفات رانندگی در داخل ساعات صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند در داخل {شرایط} خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی هوا چندین برابر سایر ساعات است. روز . حتی می تواند بروز حوادث رانندگی در داخل عصر هر دو عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام {طلوع آفتاب} قابل انتساب به میدان دید {ناکافی} اصولاً به دلیل سایر ساعات روز است. به همین دلیل این یک ضرورت است رانندگان {در این} ساعات کلمه بیشتری به {مسیر} شخصی داشته باشند.

جهان یکی از موارد حیاتی اجزا تصادفات رانندگی را خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی هوا رانندگان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ممکن است به طور اضافی این مسئله در داخل روزهای پایانی {تعطیلات} بهبود یابد. در نتیجه ممکن است به طور اضافی در میان رانندگان به دلیل شل شدن خودداری کنند به همان اندازه {زودتر} به مکان تعطیلات برسند. با این وجود رانندگان نیاز به مراقب باشند هنگام خواب آلودگی هوا رانندگی نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کنند در گذشته به دلیل رانندگی در داخل مسافت های {طولانی} شل شدن فراوان داشته باشند.

به مشاوره معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی پلیس راهور، رانندگان پس به دلیل 2 ساعت رانندگی نیاز به در داخل مکانی دقیق توقف کرده، منصفانه فنجان چای هر دو اسپرسو بنوشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از 10 به همان اندازه ربع ساعت شل شدن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به {مسیر} شخصی یکپارچه دهند. . . حتی می تواند سالم تر است رانندگان در گذشته به دلیل رانندگی به سادگی کافی بخوابند، اگر در داخل حین رانندگی واقعاً احساس خواب آلودگی هوا کردند، پارک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محل ایمن شل شدن کنند.

او می رود حتی می تواند به دلیل {مسافران} خواست حالا و دوباره به نیروی محرک مورد توجه قرار گرفت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با او صحبت کنند و تضمین شده شوند کدام ممکن است او می رود خواب آلود معمولاً نیست.

الجهانی تصریح کرد: جلوگیری از جلوگیری از تصادفات رانندگی نیاز به کمی فقط اصولاً به دلیل اندازه {خودرو}، حدود شش متر به دلیل خودروی جلویی باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا {خودرو} همراه خود خودروی مقابل حدودا 12 متر. .

معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی بازدید کنندگان سایت پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی پلیس راهور همراه خود تاکید بر لزوم قفل کردن کمربند حفاظت تمامی سرنشینان {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سرنشینان آن قرار است در داخل عقب خاطرنشان کرد: بهره مندی از مزایای کمربند حفاظت {خطرات} جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} های قابل توجه را در داخل بین رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنشینان بهبود می دهد. خودرو در داخل ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب.»

وی همراه خود مقوله ای اینکه رانندگی در داخل جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه های شهر همراه خود رانندگی در داخل بزرگراه های برون شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی قابل توجه کاملاً متفاوت است، افزود: کلمه رانندگان برای عجله تایید شده {برای هر} بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرعت} اصولاً به دلیل حد تایید شده، حیاتی است.

اصولاً بیاموزید: مکان تعطیلات این {سفرها} نابودی + نمودار نبود

جهان همراه خود مقوله ای اینکه پیامک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت در داخل حین رانندگی یکی در همه بسیار مهم ترین اجزا تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه بسیار مهم ترین عواملی است کدام ممکن است حواس ما را در داخل حین رانندگی پرت می تدریجی، اظهار داشت: بارهای حوادث رانندگی قابل انتساب به بهره مندی از مزایای {تلفن همراه} است. {تلفن همراه} هنگام رانندگی. ظاهرا بدانید بهره مندی از مزایای {تلفن همراه} در داخل هنگام رانندگی احتمالات تصادف را چندین برابر می تدریجی.

وی افزود: رانندگان نیاز به بدانند کدام ممکن است قرار داده پیامک همراه خود {تلفن همراه} در داخل حین رانندگی خطرناکتر به دلیل مکالمه همراه خود {تلفن همراه} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه صحبت همراه خود {تلفن همراه} حتی با بیرون بهره مندی از مزایای انگشت نیز به دلیل {خطرات} آن قرار است در داخل هنگام رانندگی کم {نمی کند}. در نتیجه بخشی به دلیل افکار نیروی محرک صرف صحبت همراه خود طرف مقابل می تواند.

معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی پلیس راهور در موضوع احتمالات نامساعد در دسترس بودن {شرایط} جوی اظهار داشت: ساده ترین راه رفع برای خودروهایی تخصصی ایجاد می کند {شرایط} کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه قابل رویت هستند، پر جنب و جوش کردن چراغ های ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه شکن خودروها حتی در داخل روز است. ملت. در داخل برخی {مناطق}، به همین دلیل اگر رانندگان در داخل چنین شرایطی هستند، حتماً چراغ {خودرو} را پر جنب و جوش کنید.

هشدار عابر پیاده

وی حتی می تواند کارآمد هایی برای عابران پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی تخصصی ایجاد می کند ایام نوروز همراه با بزرگراه های پرتردد اقامت فراهم کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این اعضای خانواده هنگام مبارزه از طریق جاده به دلیل گذرگاه عابر پیاده هر دو روگذر استفاده بیشتر از کنند. ورزشی لباس مجلسی های {تیره} در داخل عصر عابران پیاده را به دلیل میدان دید خودروها نامرئی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تصادف می تواند. لباس مجلسی های سایه پر جنب و جوش برای دیدن عابران پیاده در داخل عصر قابل توجه کارآمد است.

جهان افزود: عابران پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتور سیکلت سواران در داخل عصر به دلیل تجهیزات {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برچسب روی کیف، کلاه، بازو، کمربند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباسی کدام ممکن است خودروها می توانند ببینند استفاده بیشتر از می کنند.

وی در داخل {پاسخ به} اینکه رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان در داخل صورت بروز حادثه رانندگی چه نیاز به بکنند، اظهار داشت: به همان اندازه {رسیدن} آمبولانس فرصت {انتقال} مصدوم به محل حادثه {وجود ندارد} بجز تهدید قابل توجه تری برای مصدوم وجود داشته باشد یا نباشد. حتی می تواند می توان به دلیل چراغ های راهنمایی برای هشدار ارائه به سایر رانندگان به دلیل تصادف استفاده بیشتر از کرد به همان اندازه روزی کدام ممکن است قرار است به آنها بروند بتوانند به دلیل {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان در داخل محل حادثه در داخل فضا دقیق حرکت کنند.

جهان همراه خود تاکید بر اینکه هیچ حادثه ای رخ نمی دهد بجز از قبل تخلفی صورت گرفته باشد یا نباشد، اظهار داشت: رانندگان در داخل صورت تصادف هر دو تصادف سریعا همراه خود اورژانس ۱۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس ۱۱۰ تصمیم بگیرند.

انتهای پیام