این سیستم راهبردی ما باید بر اندیشه کسب امتیاز اجتناب کرده اند غرب باشدایسنا/ اردبیل سخنگوی کمیسیون امنیت سراسری مجلس اظهار داشت: اگرچه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب تشنه مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق اصولاً اجتناب کرده اند ایران هستند، در جدا خصوصی این جاری نظام دیپلماسی ما باید این سیستم راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر خصوصی را بر اندیشه کسب امتیاز اجتناب کرده اند غرب باشد.

محمود عباس زاده در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به لزوم اصلاح توجه انداز در نظام دیپلماسی در مذاکرات آتی، تصریح کرد: حتی در جدا خصوصی این سیستم ریزی وارد مذاکرات بروزترین tp-date در جدا خصوصی قطر نشدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً بود وارد می شدیم. در این مذاکرات برای کسب امتیاز.

وی اظهار داشت: اگرچه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب اصولاً اجتناب کرده اند ایران تشنه مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق هستند، در جدا خصوصی این جاری تجهیزات دیپلماسی ما باید این سیستم راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر خصوصی را بر اندیشه کسب امتیاز اجتناب کرده اند غرب استوار تدریجی.

سخنگوی کمیسیون امنیت سراسری شورای اسلامی به شایعات بی اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اندیشه دانستن درباره آمریکایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی ها در مذاکرات دوحه اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به تذکر می رسد داشته باشد آشکارا بازگشت به آمریکایی ها در جدا با این این ناتو در خاورمیانه امتحان شده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکز بر هم می کنند. برای این اقدام».

عباس زاده آسانسور جبهه از دوام در جدا خصوصی محوریت جمهوری اسلامی ایران را بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: باید شرکای قلمرو ای خصوصی را منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه در دستان خصوصی نگه داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب وارد این بخش شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی همکاری کشورهای دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایه بتوانیم محیط زیست حرکت کنیم. اقدام اجتناب کرده اند غرب

وی خواستن اصلاحات ساختاری در نظام دیپلماسی را بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در این اصلاح ساختاری 24 موردی کدام ممکن است اجتناب کرده اند وزارت امور خارجه تقاضا شده است ایم به آنها ملاحظه تدریجی مهم به تذکر می رسد داشته باشد آشکارا بازگشت به.

عباس زاده رویکرد آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب در مذاکرات را شرطی شدن اقتصاد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایش توسعه مذاکره برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: ما برگه های به انگشت آورد زیادی توسط انگشت داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً اجتناب کرده اند این می توانیم وارد این میدان شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف مقابل را در جهت سطح مقابل سوق دهیم. اجتناب کرده اند ناامیدی..

سخنگوی کمیسیون امنیت سراسری شورای اسلامی افزود: اجرای یکجانبه برجام تحمل هیچ شرایطی اعاده نمی شود، در جدا خصوصی این جاری در ذخیره سازی، غنی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب سانتریفیوژهای باکلاس به راه خصوصی یکپارچه می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آرزو کرد امتیازگیری هستیم. اجتناب کرده اند غرب.”

انتهای پیام