این سیستم بلندمدت آبرسانی کرمانشاه نیازمند بازنگری استایسنا/کرمانشاه معاون توافق امور عمرانی استانداری کرمانشاه ذکر شد: این سیستم بلندمدت آبرسانی شهر کرمانشاه باید بازنگری شود.

منوچهر فخری فعلاً (اول آبان) در نشست در جدا خصوصی قرارگاه عملیاتی آب کرمانشاه در جدا خصوصی خاص اینکه ساختار آبرسانی اجتناب کرده اند سد گاوشان به شهر کرمانشاه برای افق سال 1415 دیده شده است، افزود: اکنون کدام ممکن است در سال 1401 هستیم بهره مندی از. این قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در زمان بیش از حد به آب بیشتری خواستن خواهیم داشت.

وی یکپارچه داد: در جدا خصوصی ملاحظه به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط شهر، اضافه شدن ماموریت های غول پیکر سراسری مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد ماموریت های مسکن مهر، خواستن آبی شهر کرمانشاه روز به روز در جاری افزایش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید چاره اندیشی شود.

معاون توافق امور عمرانی استانداری کرمانشاه، ماموریت توسط کف دست اجرا آبرسانی به شهر کرمانشاه اجتناب کرده اند سد گاوشان را حاصل این سیستم ریزی چندین سال پیش دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اکنون نیز موظف هستیم برای تعدادی از سال زمان بیش از حد این سیستم ریزی کنیم. کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب می خواست ساکنان در هر مورد تولید عکس از طریق سالیان در زمان بیش از حد در جدا خصوصی اشکال انتقادی مواجه خواهیم شد.

فخری علاوه بر این در جدا خصوصی اشاره به خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم آبی کدام ممکن است در سال های بروزترین tp-date در جدا خصوصی آن مواجه بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان یکپارچه دارد، اظهار کرد: به آموزش داده شده است برخی متخصصان، خشکسالی شدیدی کدام ممکن است در جدا خصوصی آن مواجه هستیم ادامه دارد تعدادی از سالی کدام ممکن است ادامه دارد است.

وی خاطرنشان کرد: در جدا خصوصی ملاحظه به پیش خروجی بینی های کم بارندگی اجباری است منابع آبی کدام ممکن است در اختیار داریم به بهتر از نحو مدیریت شود.

معاون توافق امور عمرانی استانداری کرمانشاه نیز به ضعیف بارندگی محیط زیست برای بخش کشاورزی در استان اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: باید این سیستم ریزی مناسبی داشته باشیم به شبیه به اندازه خسارت کمتری به کشاورزان وارد شود.

انتهای پیام