اینفوگرافی/ بهتر از صادرکنندگان سوخت خالص مایع


استرالیا در سال 2021 در جدا خصوصی کمیت صادرات 1.108 میلیارد متر تاس بهتر از صادرکننده سوخت خالص مایع بود. پس اجتناب کرده اند استرالیا، قطر در رتبه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن آمریکا قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین بهتر از واردکننده LNG در سال 2021 بود. این اینفوگرافیک هشت ملت برتر جهان را اجتناب کرده اند تذکر تخلیه سوخت خالص مایع فهرست می تنبل.

گرافیک: پدرام آقایی

تأمین داده ها: BP

اینفوگرافی/ بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع