اینفوگرافیک / بررسی واکسیناسیون عادی علیه کرونا در داخل ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


الگو واکسیناسیون عادی علیه ویروس کرونا روی زمین ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ماه های جدیدترین کدام ممکن است این الگو در داخل ایران بیش به دلیل پیش سرعت بالا گرفته است، ایران با 66 شانس واکسیناسیون فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 75 شانس کل شما واکسیناسیون، جایگاه شخصی را {در این} زمینه به انگشت معرفی شده است است. رتبه بالاتری نسبت به معمولی جهان رسیده است. این در داخل حالی است کدام ممکن است تعدادی از اشخاص حقیقی ادامه دارد برای خریداری شده واکسن اقدام نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر باعث شده تا مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران مداوم به دلیل افراد بخواهند به امکانات مربوط به واکسن کووید-19 مراجعه کنند.

گرافیک: پدرام آقایی

اینفوگرافیک / مقایسه واکسیناسیون عمومی علیه کرونا در ایران و جهان