اینفوگرافیک/ الگو کرونا در داخل ایران به همین دلیل ۲۷ بهمن تا ۲۸ اسفند


بر مقدمه گفتن وزارت بهداشت، {ظهر} روز شنبه (۲۸ اسفند ۱۳۹۲) کاملا ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۷ نفر در داخل ایران به ویروس کرونا آشفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مجموع تا به امروز ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ نفر جان شخصی را به همین دلیل کف دست دانش‌اند. به همین دلیل سوی نه تا به امروز 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 817 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 172 نفر در داخل ایران {بهبود یافته} اند. ارزیابی آمار وزارت بهداشت نمایشگاه ها کدام ممکن است طی 10 دیروز (28 تا 28 اسفند 1400) به طور معمول در داخل {هر} ساعت 134 نفر در داخل ایران آشفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 نفر مبتلا کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 262 نفر آشفته شدند. {هر} ساعت بالاتر می تواند باشد. {در این} نمودار الگو شیوع کرونا در داخل ایران طی عالی ماه قبلی (۲۷ بهمن تا ۲۸ اسفند) را بیانیه می کنید.

گرافیک: پدرام آقایی

منبع مفید اطلاعات: آمار گفتن شده به همین دلیل سوی وزارت بهداشت

اینفوگرافیک/ روند کرونا در ایران از ۲۷ بهمن تا ۲۸ اسفند