وب در کنار ایران در داخل رتبه 80 جهان قرار گرفت


{متوسط} ​​{سرعت} دانلود وب سلولی در داخل ایران در داخل بهمن ماه 1391 برابر همراه خود 22.42 را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متوسط} ​​{سرعت} دانلود وب نصب شده 9.78 مگابیت بر ثانیه {بوده است} کدام ممکن است ایران را به سازماندهی در داخل رتبه 80 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 145 قرار اطلاعات است.

به گزارش ایسنا، {سرعت} وب یکی در همه عناصر کیفیت بالا شرکت ها وب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه از اواخر به یکی در همه دغدغه های مهم مشتریان وب دوباره کاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد به دلیل رفتن به گلدان کیفیت بالا وب گلایه دارند. صفحه وب اسپیدتست شاخص های بین المللی وب را در داخل مکان های بین المللی بررسی اجمالی می تنبل، تفسیر آمار این صفحه وب ممکن است آرم دهد کدام ممکن است وب در داخل ایران در داخل منصفانه ماه قبلی بدانید که چگونه {بوده است}.

بر مقدمه فینال آمار چاپ شده شده در داخل SpeedTest، به همان اندازه فوریه 2022، {متوسط} ​​{سرعت} دانلود بین المللی وب سلولی 29.91 مگابیت بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی بین المللی {سرعت} دانلود وب سلولی 8.54 مگابیت بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر 29 میلی ثانیه است. در داخل گسترش وب نصب شده، {متوسط} ​​{سرعت} دانلود بین المللی 60.76 مگابیت بر ثانیه، {متوسط} ​​{سرعت} آپلود بین المللی 25.95 مگابیت بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر 10 میلی ثانیه است.

اینترنت همراه ایران در رتبه 80 جهان قرار گرفت

به همان اندازه ژانویه 2022، {متوسط} ​​{سرعت} دانلود بین المللی وب سلولی 29.62 مگابیت بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متوسط} ​​{سرعت} دانلود بین المللی وب سلولی 8.44 مگابیت بر ثانیه بود. در داخل گسترش وب نصب شده، {متوسط} ​​{سرعت} دانلود بین المللی 59.84 مگابیت بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متوسط} ​​بین المللی {سرعت} آپلود 25.51 مگابیت بر ثانیه {بوده است}.

رتبه 1 به همان اندازه 5 در سیاره با استفاده از وب در کنار به همان اندازه فوریه 2022، به سازماندهی امارات متحده عربی (133.51 مگابیت در داخل ثانیه)، نروژ (118.58 مگابیت در داخل ثانیه)، کره جنوبی (116.51 مگابیت در داخل ثانیه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر (113.00 مگابیت در داخل ثانیه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند (107.81 مگابیت در داخل ثانیه) .

شیلی (197.59 مگابیت در داخل ثانیه)، سنگاپور (194.07 مگابیت در داخل ثانیه)، موناکو (188.66 مگابیت در داخل ثانیه)، تایلند (182.96 مگابیت در داخل ثانیه) به سازماندهی، رتبه های اول به همان اندازه {پنجم} جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانمارک (164.14 مگابیت در داخل ثانیه) را به شخصی اختصاص اطلاعات اند.

سلولی همراه خود {سرعت} {متوسط} ​​در داخل ایران

{در حال حاضر} {متوسط} ​​{سرعت} دانلود وب سلولی در داخل ایران 22.42 مگابیت بر ثانیه، {متوسط} ​​{سرعت} دانلود وب سلولی 8.76 مگابیت بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر 33 میلی ثانیه است کدام ممکن است ایران را به 80 ملت به دلیل 138 ملت رسانده است.

اینترنت همراه ایران در رتبه 80 جهان قرار گرفت

این در داخل حالی است ژانویه 2022 {متوسط} ​​{سرعت} دانلود وب سلولی در داخل ایران 23.10 مگابیت بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متوسط} ​​{سرعت} دانلود وب در کنار 8.90 مگابیت بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر 31 میلی‌ثانیه {بوده است} کدام ممکن است ایران را به رتبه 77 رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 138 ملت رسیده است.

ممکن است حتی بر مقدمه این آمار، وب در کنار در داخل ایران {در حال حاضر} {سریعتر} به دلیل السالوادور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کندتر به دلیل کشورهایی معادل تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزیل است.

اینترنت همراه ایران در رتبه 80 جهان قرار گرفت

{در حال حاضر} در داخل بخش وب نصب شده، معمولی {سرعت} دانلود در داخل ایران 9.78 مگابیت بر ثانیه، {متوسط} ​​{سرعت} آپلود 1.31 مگابیت بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر 29 میلی ثانیه است کدام ممکن است ایران را در داخل بین 178 ملت 145 ملت قرار اطلاعات است. در داخل ژانویه 2022، در داخل بخش وب نصب شده، {متوسط} ​​{سرعت} دانلود در داخل ایران 10.39 مگابیت بر ثانیه، {متوسط} ​​{سرعت} آپلود 1.55 مگابیت بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر 29 میلی ثانیه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران در داخل بین 178 ملت رتبه 141 را به شخصی اختصاص اطلاعات است.

ممکن است حتی بر مقدمه این آمار، وب نصب شده در داخل ایران {در حال حاضر} {سریعتر} به دلیل وانواتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوگاندا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کندتر به دلیل بوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزایر است.

اینترنت همراه ایران در رتبه 80 جهان قرار گرفت

انتهای پیام