ایسنا – پاکسازی، محصور در داخل شوش {تاریخی}توالی به دلیل ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث های مردم شهرستان شوش با پیام ارزاچ نهادن با میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکیزه در دسترس بودن کلان شهر لبه نوروزی پای پاکسازی محصور گذشته تاریخی شوش عشایر. {اهمیت} جلب {مشارکت} مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگسازی برای الهام بخش دانشکده محله ای، صفحه بحث های مردم، کره را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز ویژه، نگه داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت به دلیل جلوه های فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تای کاشور، عنوان روز زهره حیاتی است. غز، رز جر ذه 20 گذشته تاریخی معلوم. ماه شوش در داخل آستان خوزستان کدام ممکن است بهشت ​​سنتی شیناسی معارف است درایی 2 بعد به دلیل نشان دادن بین المللی است.

{عکس}: سیدحمید موسوی