ایسنا – لیالی قدر، عصر بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم}{مراسم} احیای عصر بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} ماه مبارک رمضان، به در کنار آیین مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانی دعای جوشن کبیر، اشاره کردن استغفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن به سرگرفتن شامگاه یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ در داخل مسجد سردار ارومیه، کلان شهر خرم آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد دانشکده تبریز برگزار شد.

{عکس}: سهیل فرجی – ترانه بازداری – سعید صادقی / ایسنا