ایسنا – فینال ساعات 1400در داخل فینال ساعات 12 ماه 1400 کل شما در داخل جاری در نقطه 12 ماه نو هستند. {بازار} تجریش {در این} ساعات مملو به دلیل جمعیتی است کدام ممکن است سعی می کنند فینال خریدهای شخصی را مشارکت در دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن {زودتر} برای مقابله با می توسعه. اکثر مردمان آنها به دلیل 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده ایام 12 ماه گل می خرند.