ایران خاشک با برش ایندک و بخور و ورساش فراوان / بید طرح نورندازیمایسنا/پرشیا رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با یاداوری انکه ایران کوشاری با پرشاهی ایندک و تکبیر آب فروان آست، خاطرنشان کرد که ایران با فارسیش سالانه 16 تین خاکتر روپروشر.

محمدعلی اکرمی، صحشنبه هفدهم اسفند تحریریه شانزدهمین هیمایش ملی علوم و مهندسان آبخیزداری، ایران: با نگاهی، و وضعیت موجود است. ایران با ییک سوم پرچ مدیوم جانی، که ی تبخیر مقیاس در ن سه پرابر پچتر از میانگین جهان آست.

اکرمی با ارجاع به ایکه ایران سالانه با ورسای 16 تان خاک در ها ها رو به روی آس، گیف: ایران کوثری سیل خیز بهمار میرود و موضوع اصبهای زیادی به زیرسخا ورد میی کجاست; در طرفین تخلیح ابهای زیرزمینی و ابخواها از یک سو و فرانچست زمین از سوی دگر رو به روی هستم.

استادیوم دانشگاه به گفته برینکه بسیاری کجاست که با آبخیزداری جبران میچود چه معضلاتی دارد و کجا برای تصویر علمی مهم است و با خواندن پوهشکده حدت خاک و آبخیزداری به اثبات آزمون پاسخ دهید. و بدهد: بهتراز نخشدایی، انثاریف.

آبخازیدار طبیب طبیعی است

یا سابقه آبخازیدری در ایران مرد 50 ساله است و با اشاره به دگرگونی های من به عنوان تاخوردگی نقش های مختلف، کجا تصرف شاهدی است که می خواهد زن باشد و من گفتم: آبخازیداری خدایی است، می بینید. ، در ذات خود و آبخائیزدار طبیب طبیعت است.

اکرمی دکتر کندی بیانیه ای در مورد عملیات آبخازدری در کشور منتشر کرده است و مربوط به آستان استان سیل خیز است.

راه آدما داد: در سلحی گزده، عملیات پچتر های آبخیزداری در حوضه های پایان یافته توسط انجم میشد و کارکردهای دگر مانند اطعام صفرها و پشگیری از سیلابها هدف نبود; بنابرین یک بعد از ماندقی تولانی نشی سوالی در مورد وجود آمد وجود دارد.

اکرمی گفت: تا زمانی که قبلاً این اتفاق افتاده بود بحث آبخازداری و آبخندری مطرح شد. دشتن چشم انداز راه نجات ما آست. انداز بهترین دورنمای حاصل محور مست کهها چه جهت میداد و به نظر چه مسیر معین به نظر رشد و دستیابی با اهداف مرد نظرمان فرحم میکند.

استادیوم دانشگاه گفت کجاست: تجربیات جهانی نشان داده که بدون تاری، یک چشم انداز هچ مولتی، سازمانی و فردی نعمت وند حرکت و مهدکودک پیشرفت. با کارگردانی خاص جهان امروز با تغییرات به ماشین تندرو و با موجی از fragir علم من و این قضیه گل سرخ است و اینکه با آن روبرو هستیم بدون نیاز به ترک آن و خروج شما از کشور جایز نیست و مردم کشور قادر به انجام آن خواهند بود.

اکرمی گفت: دار آستانه، قرن جدید، شمسی، نیازمند تراهی، نوین هستم. بسیاری از نقشها، طرح ها و آموختهای قبله دگر کار نامکانند. نقش راه راه و سخته‌ای کار می‌کرد و باید ما خدمان را نو کنم، اناندشیها و جدید تاراهی دشت باشم و ترحی نو درندازیم. کجاست عکس یواخیم تواینست دانشگاه خود را دار مسیر پیشرفات و بسط آن بایدر قرار دیهیم.

مهندس شنزدهمین هیمایش ملی علوم و آبخازداری در ایران (آبخیزداری و تسبیح پایدار)، مهندس بهمت بخش از منابع طبیعی و اطراف دانشکده کاشاورزی و انجمن آبخازداری ایران، به عنوان فرهاده اشتاد آقااز.

PIAM END