اولین سمینار تخصصی صفر به شبیه به اندازه صد مالیات



اولین سمینار تخصصی مالیات صفر به شبیه به اندازه صد در جدا خصوصی موضوع ظاهر شد به وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکالیف قانونی مودیان توسط جهاد آموزشی اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی حضور میشم حاجی محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا جان نیشاری در تالار صائب کالج ادبیات برگزار شد. دانشکده اصفهان.