اولین رویداد سراسری «دانشکده های آینده» برگزار تبدیل می تواندایسنا/ البرز مدیرکل نوسازی، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مدارس استان البرز ذکر شد: اولین رویداد سراسری «مدارس آینده» در جدا خصوصی محوریت موقعیت فناوری های نوین در آموزش، پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن ورزشی مهرماه امسال برگزار تبدیل می تواند.

محسن پورگلیان در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: گروه نوسازی، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مدارس ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد برکت در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در جاری بازرسی اجرای مانترا سال 1401 (مونتاژ) هستند. . ; داده ها بنیان، اشتغالزا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه از ملزومات سند دگردیسی بنیادین آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم نظام تامین خانه، از بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، برگزاری «اولین رویداد سراسری مدارس آینده» در جدا خصوصی محوریت موقعیت فناوری های نوین در آموزش، پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها ورزشی در مهرماه امسال.

وی یکپارچه داد: این رویداد در 2 بخش «اطراف فیزیکی در فضاهای آموزشی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «از بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های آموزشی (ناخوشایند افزار/روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر افزار) در مدارس آینده» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی مشارکت تصویر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات داده ها بنیان، تصویر های مهندسی مشاور، پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تحقیقاتی آموزشی در جدا خصوصی هدف ایجاد فینال فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز پتانسیل ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساختار‌های برگزیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ساختار‌های رویداد برگزیده شده در مدارس برگزار می‌شود.

این در مدیریت یکپارچه داد: هر خوب اجتناب کرده اند تصویر کنندگان با منافذ و پوست محدودیت در انواع محورهای انتخابی می توانند در هفت محور اشاره کردن شده در فراخوان رویداد تصویر کنند.

پورغلیان از دقیق کرد: تصویر در قالب خدمه های حقیقی کمتر از 5 نفره هر دو خدمه های حقوقی به احتمال بیش از حد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تایید کمیته داوری کارکرد سرمایه گذاری امکان حاضر سرمایه گذاری ها در نمایشگاه فن بازار موجود است.

وی ذکر شد: پرونده شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر در رویداد به صورت آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی دوباره پر کردن شکل پرونده شناسایی در جدا خصوصی برای توصیه وضعیت یابی گروه نوسازی، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز مدارس به نشانی https://dres.ir را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو وضعیت یابی رویداد https قابل انجام است. : // future.dres.ir به شبیه به اندازه بالا مرداد ماه سال جاری امکان پذیر به احتمال بیش از حد خواهد بود.

انتهای پیام