اولیه رصد هابل به همین دلیل عالی سیاهچاله شدید پرجرم


تلسکوپ فضایی هابل برای اولیه موارد توانست عالی سیاهچاله شدید پرجرم را کدام ممکن است به مشاوره اخترشناسان {حلقه} مفقوده بین کهکشان های ستاره ای مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه سیاهچاله های پرجرم است، ایجاد تنبل.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل آیه: تلسکوپ فضایی هابل داده ها ما را در موضوع این جانور انتشار می دهد. اخترشناسانی آن هدف تمرکز می کنند اطلاعات های تلسکوپ فضایی {کار} می کنند، عالی سیاهچاله کلان پرجرم در حال افزایش را در داخل روزهای مقدماتی کیهان ایجاد کردند، روزی کدام ممکن است تنها واقعی ۷۵۰ میلیون 12 ماه قدمت داشت، کدام ممکن است نماد دهنده اولیه رصد فوری عالی سیاهچاله است کدام ممکن است به حداقل یک سیاهچاله کلان پرجرم هر دو سیاهچاله دوباره کاری شده است. جنایت بزرگی است.

مفهوم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه‌سازی‌های کامپیوتر‌ای مدت زمان‌هاست کدام ممکن است وجود سیاه‌چاله‌هایی را کدام ممکن است برای عجله در حال افزایش هستند در داخل کهکشان‌های غبارآلود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیهان مقدماتی آن قرار است ستاره‌ها می‌توانند تعیین کنید بگیرند، پیش‌سوراخ بینی کرده‌اند، با این وجود این مورد کدام ممکن است GNz7q شناسایی دارد، اولیه موارد است کدام ممکن است این استراتژی رخ می‌دهد. به طور فوری تایید می تنبل، این تلسکوپ فضایی هابل است کدام ممکن است آن قرار است را به واقعیت واقعی دوباره کاری کرده است.

سیاهچاله های کلان خلاف قانون چگونه می توان به این {سرعت} تعیین کنید گرفتند؟

سیجی فوجیموتو، ستاره شناس موسسه نیلز بور دانشکده کپنهاگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً یکی نویسندگان این پیدا کردن اخیر، اظهار داشت: «تحلیل ما نمایشگاه ها کدام ممکن است GNz7q اولیه مناسبت به همین دلیل عالی سیاهچاله برای عجله در حال افزایش در داخل هسته غبارآلود عالی کهکشان ستاره ای است. این سیاهچاله به اولیه سیاهچاله عظیم شناسایی شده است در سیاره در دید است.

وی افزود: «خواص این جسم در داخل در سراسر اطراف طیف الکترومغناطیسی همراه خود پیش‌سوراخ بینی‌های شبیه‌سازی‌های نظری سازگار شدن دارد.

مطمئناً یکی پیچیده ترین اسرار و فنون در داخل نجوم مرسوم ، مد روز نحوه تشکیل سیاهچاله های کلان خلاف قانون است. بار آن قرار است صدها هزار {تا} میلیاردها برابر خورشیدی است، با این وجود در داخل دوره نسبتاً کوتاهی به همین دلیل این جانور رفتن می تنبل.

{تا} به فعلی، مفهوم‌های شبیه به تشکیل سیاه‌چاله‌های کلان پرجرم هدایت می‌کردند کدام ممکن است این اتفاق در داخل هسته‌های روکش دار به همین دلیل غبار کهکشان‌هایی رخ می‌دهد کدام ممکن است برای عجله ستاره‌ها را تشکیل می‌دهند کدام ممکن است کهکشان‌های ستاره‌ای نامیده می‌شوند، {تا} روزی کدام ممکن است سوخت فراگیر به بیرون از در تحت فشار قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدرخشد، هر دو اختروش‌های پرانرژی در داخل سیاه‌چاله‌ها. ممکن است می معادل.

باشد که می تواند یک باشد یافته غیر معمول است، با این وجود کهکشان‌های ستاره‌ای غبارآلود همراه خود اختروش‌ها از قبلً در داخل کیهان مقدماتی دیده شده‌اند.

اولین مشاهده از یک سیاهچاله بسیار پرجرم "هبل"

سیاهچاله ای کدام ممکن است به زودی ترین توسعه را دارد، محرک سیاهچاله های کلان خلاف قانون است

GNz7q هر کدام عملکرد را دارد: عالی کهکشان ستاره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی اختروش. ممکن است حتی به تذکر می‌رسد کدام ممکن است این خوشه گمشده تعداد زیادی از عملکرد‌های مشترک اختروش‌های شدید عالی است کدام ممکن است نماد‌دهنده وجود عالی دارو برافزایشی در داخل فراگیر سیاه‌چاله‌های بسیار بزرگ است.

این بدان یعنی است کدام ممکن است سیاهچاله در حال افزایش ادامه دارد در داخل بخش کم خلاف قانون شخصی است، با این وجود عادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف آن قرار است همراه خود پیشگویی کردن های شبیه سازی سازگار شدن دارد. فوجیموتو می‌گوید: «GNz7q ارتباط مستقیمی بین این 2 باند کمیاب فراهم می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {راهی} اخیر برای توجه توسعه به زودی سیاه‌چاله‌های عظیم در داخل روزهای مقدماتی کیهان فراهم کردن می‌تنبل». پیدا می کند ما مناسبت‌ای به همین دلیل انفجارهای ابرپرجرم سیاهچاله است فاصله‌های موارد زیر خواهیم میدان دید.

{در این} پیدا کردن چیزهای بیشتری برای رمزگشایی ممکن است وجود داشته باشد، با این وجود رضایت بخش است بگوییم کدام ممکن است ما برخاستن به {پاسخ به} یک موضوع منسوخ شده در موضوع منشا سیاهچاله های عظیم همراه خود تلسکوپ فضایی هابل می کنیم.

هنگامی کدام ممکن است تلسکوپ فضایی جیمز آنلاین {به طور کامل} پرانرژی می تواند باشد، می توان تصور کرد کدام ممکن است چه یک چیز در داخل جهان GNz7q دیده می تواند باشد.

پیدا کردن اخیر در داخل روزنامه Nature چاپ شده شده است.

انتهای پیام