{اهمیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی امور ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی در داخل پیشبرد {اهداف} کلان استانداریایسنا/ قم معاون استاندار قم به {اهمیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی امور ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی در داخل پیشبرد {اهداف} کلان استان شناسایی شد.

سیدمهدی قریشی در داخل {مراسم} تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه {مدیران} همه سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیدترین سیستم اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی قم کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم در داخل سالن کلاس ها سالن دادگاه پایه برگزار شد، همراه خود تاکید بر رویکرد استانداری در داخل انتصاب {مدیران} نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص اظهار داشت:

وی نزدیک به انتصابات جدیدترین در داخل استان قم پس به دلیل روی کارآمدن پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} اظهار داشت: بهره مندی از ساکنان نرخ اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد {اهداف} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم رویکرد {مدیریت} استان است.

معاون رشد اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها استانداری قم همراه خود تاکید بر {حذف} ظاهر شد در داخل بین اسباب بازی های دولت اظهار داشت: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت خوب نظام یکپارچه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یک ضرورت است {مدیران} ظاهر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه نظام مند را نهادینه کنند.

قریشی نزدیک به {اهمیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی امور ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی در داخل پیشبرد {اهداف} کل استانداری اظهار داشت: تقویت فضای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان، گرفتن دارایی ها سراسری، {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به دلیل مضامین مهمی است کدام ممکن است مستقیماً همراه خود این اداره همه ارتباط دارد.

معاون رشد اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها استانداری قم همراه خود تاکید بر {اهمیت} تخصص، استعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه جهادی در داخل انتصاب {مدیران} جدیدترین، اظهار داشت: معمول سنی {مدیران} جدیدترین انتصابی در داخل استان 45 12 ماه است کدام ممکن است نسبت به زودتر 7 12 ماه خیلی کمتر است. کارگردانان .

وی باور مانترا 12 ماه را یکی از آنها در نظر گرفته {اهداف} باقی مانده امتیازات ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه کردن در استان قم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {مدیران} استانی نیاز به بتوانند همراه خود روحیه جهادی کار کردن سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دفاعی در داخل باور مانترا 12 ماه داشته باشند. فراهم کردن آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تخصصی}.

انتهای پیام