«انجمن آیین دادرسی» در جیب دادگاه های کیفری چگونه است؟مبحث دوم فصل سوم «آیین دادرسی کیفری» اجتناب کرده اند داروها 358 به شبیه به اندازه 373 به موضوع «الگو» در جیب دادگاه ها می پردازد.

به گزارش ایسنا، در آسیب دیده نشده گزارش های آشنایی در جدا خصوصی اصول، مبحث دوم اجتناب کرده اند فصل سوم اصول «آیین دادرسی کیفری» را مرور می کنیم.

موضوع دوم – رویه


ماده 358- جیب دادگاه پس اجتناب کرده اند تشكيل مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردن تشريفات، ابتدا نسبت به متهم موضوع داروها (193) را انتخاب کنید و انتخاب کنید (194) اين اصول اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به ساير کسی شركت كننده در دادرسي تذكر مي دهد. قواعد، ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجابت حرف نمی زند، سپس او آغاز به قیمت کاهش یافته با می تنبل.


ماده 359 – قیمت کاهش یافته با در جیب دادگاه به انجمن زیر است:
الف ـ قرائت کیفرخواست توسط قاضی هر دو سؤال اجتناب کرده اند اظهارات دادستان هر دو مشاور وی در مواردی کدام ممکن است طبق اصول در جدا خصوصی ساختار دعوی شفاهی به جیب دادگاه تقدیم شده باشد.
ب- استماع اظهارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات دادستان هر دو مشاور وی ایجاد شده است چون مثال اتهام منتسب.
ج- به اظهارات مدعی هر دو مدعی خصوصی کدام ممکن است شخصاً هر دو توسط وکلای آنها خاص تبدیل می تواند باشد گوش فرا دهید.
ت- اجتناب کرده اند متهم بخواهد اتهام انتساب را بپذیرد هر دو انکار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعیات متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکیل او را استماع تنبل کدام ممکن است به ویژه توسط منشی در صورتجلسه مجلس قید شده است.
د- در صورت انکار هر دو سکوت متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تردید در صحت اقرار، جیب دادگاه اجتناب کرده اند متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات شهود، مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران حاضر شده توسط دادستان هر دو شاکی، خصوصی آغاز به تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل می تنبل. شاکی ، متهم هر دو وکیل او گوش می دهد
ج- قیمت کاهش یافته با به نحوه ارتکاب جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته با به سایر ادله حاضر شده اجتناب کرده اند سوی طرفین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام هر نوع تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامی کدام ممکن است جیب دادگاه برای وضعیت یابی واقعیت می خواست بداند.


ماده 360- هرگاه متهم صریحاً اقرار به ارتکاب جرم تنبل به نحوی کدام ممکن است در اقرار شکی نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیار بودن آن تردیدی نباشد، جیب دادگاه به استناد اقرار، تصمیم صادر می‌تنبل.


ماده 361- جیب دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان هر دو مشاور او را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات اصحاب دعوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران را در گزارش قید تنبل.


ماده 362- جیب دادگاه در جدا با این قیمت کاهش یافته با به ادله در دادسرا هر دو ادله مورد استناد طرفین، بر حسب خواستن، کلیه تحقیقات هر دو اقدامات می خواست برای وضعیت یابی واقعیت را به حرکت می آورد.


ماده 363 ـ چنانچه در حين رسيدگي جرم ديگري كه با مرحله شكايت شاكي قابل تعقيب است كشف شود جیب دادگاه حسب احوال با مرحله موقوفي رسيدگي موضوع را به دادستان يا رئيس بخش قضايي ادعا کردن مي كند.


ماده 364- در موردی کدام ممکن است متهم بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قائم مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه در جیب دادگاه حضور دارند تحقیقات اجتناب کرده اند متهم بی نظیر آغاز تبدیل می تواند باشد.


ماده 365- هر گاه در عالی واحد پرونده متهمان بسیاری باشند هر دو متهم بی نظیر دارای مالکین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قائم مقامی باشد هر چند به 1 هر دو تعدادی از نفر اجتناب کرده اند آنها نرسیده باشد جیب دادگاه مکلف به قیمت کاهش یافته با را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور رأی است بجز قیمت کاهش یافته با غیابی باشد. مجاز نیست هر دو برای برخی اجتناب کرده اند متهمان به هر دلیلی نمی توان تصمیمی را ادعا کردن کرد. در این صورت جیب دادگاه پرونده این متهمان را مفتوح نگه می دارد.


ماده 366- در صورتی کدام ممکن است قیمت کاهش یافته با به اتهامات بسیاری توسط متهم موجب تمدید شده شدن الگو قیمت کاهش یافته با شود، جیب دادگاه نسبت به اتهاماتی کدام ممکن است قیمت کاهش یافته با به آنها خاتمه یافته است به صدور رأی آسیب دیده نشده می‌دهد.


ماده 367 ـ برای شاکی، مدعی خصوصی، مدعی علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهدی کدام ممکن است فارسی بلد نیست، جیب دادگاه اجتناب کرده اند بین مترجمان صحیح مترجم معتمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت نبود مترجم معتمد عکس تصمیم گیری می تنبل. مترجم باید قسم بخورد کدام ممکن است صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتقاد باشد. عدم ادای سوگند موجب رد تفسیر مترجم مورد اعتقاد نمی شود.


ماده 368- جیب دادگاه برای مدعیان، مدعیان خصوصی، مدعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهودی کدام ممکن است ناشنوا هر دو در وضعیت به تکلم نیستند، شخص خاص مورد اعتمادی را کدام ممکن است قابلیت خاص مراد اجتناب کرده اند طریق اشاره هر دو سایر وسایل فنی را داشته باشد ایجاد شده است چون مترجم انتخاب بزرگ از می‌تنبل. مترجم باید قسم بخورد کدام ممکن است صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتقاد باشد. اگر نامبردگان بتوانند بنویسند، درک جیب دادگاه پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو را می نویسد به شبیه به اندازه کتبا پاسخ دهند.


ماده 369- پس اجتناب کرده اند آغاز محاکمه به شبیه به اندازه صدور تصمیم آسیب دیده نشده می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تداوم محاکمه به میزان می خواست نفس می‌گیرد.


ماده 370- چنانچه جیب دادگاه در حین قیمت کاهش یافته با مبهم به مجنون بودن متهم در حین جنایت شود، تحقیقات می خواست را اجتناب کرده اند بستگان وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مطلعان، بررسی حدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمان پزشکی قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تصویر دادن جنون قرار افتادگی می‌دهد. اصل به تعقیب بی نظیر، آغاز تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده شدن انتخاب برای متهم در جدا خصوصی رعایت تدابیر امنیتی.


تبصره – در صورتی کدام ممکن است جرایم موضوع این ماده درهم آمدن است صنوبر دیه باشد طبق ضوابط مربوطه حرکت خواهد بود.


ماده 371- در قبلی اجتناب کرده اند ختم دادرسی در صورتی کدام ممکن است شاکی هر دو مدعی خصوصی نسبت به موضوع شکایت اطلاعات جدیدی داشته باشد مونتاژ قیمت کاهش یافته با تشکیل تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان هر دو مشاور او نیز می توانند اظهار تذکر کنند. در قبلی اجتناب کرده اند اینکه جیب دادگاه ختم قیمت کاهش یافته با را ادعا کردن تنبل، جیب دادگاه مکلف است به متهم هر دو وکیل او اجازه دهد فینال حفاظت خصوصی را خاص تنبل. هر گاه متهم هر دو وکیل او در حفاظت بسته شدن ادعای مؤثری در اختراع واقعیت تنبل، جیب دادگاه مکلف به قیمت کاهش یافته با است.


ماده 372- قاضي جیب دادگاه نبايد در قبلی اجتناب کرده اند ختم رسيدگي را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور حكم نسبت به برائت يا مجرميت متهم اظهار تذکر كند.


ماده 373- جیب دادگاه پس اجتناب کرده اند ادعا کردن ختم قیمت کاهش یافته با نمی تواند قبوض را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک جدید را اکتسابی تنبل.


انتهای پیام