مشارکت در بررسی اجمالی کشت 100000 پرتقال در داخل قلمرو شیرازایسنا/ پرشیا یکی از آنها در نظر گرفته اعضای شورای کلان شهر شیراز به دلیل مشارکت در سطوح کاشت 100 هزار اصله نهال پرتقال هر چند وقت یک بار روز شیراز خبر داد.

افسانا خدایی یکشنبه 29 فروردین در داخل مخلوط خبرنگاران گفت: شیراز شهر است همراه خود بوی بهارنارنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای بهترینها کیفیت بالا، کهنسال ترین چوب نارنج ملت است کدام ممکن است {متاسفانه} در داخل 12 ماه های فعلی به عنوان یک نتیجه مراقبت نشده برخی مسئولان به جایگاه این. معنی خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم نظیر در داخل ملت زیاده روی ها خیلی زیاد بود.

عضوهیئت رئیسه شورای کلان شهر افزود: در داخل بررسی اجمالی بی تجربه، {معطر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید طولانی مدت در داخل ابتدای قرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به بهبود سهم سرانه فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی طراوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط {در شهر}، در داخل اصل {کار} سیما قرار گرفت. کاشت درخت نارنج، اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش اول آن قرار است هر چند وقت یک بار روز شیراز تحمیل می تواند باشد.

انشاالله همراه خود تاکید بر اینکه فضای بی تجربه شیراز نیاز به در جهت محافظت طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب کت و شلوار همراه خود مکان جغرافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان موجود شیراز {حرکت} تنبل، ذکر شد: زاویه این ماموریت کاشت 100 هزار اصله درخت نارنج در داخل چند قبلی مرحله به همان اندازه بالا 12 ماه جاری است. امسال حدود 60 هزار بوته در داخل 11 قلمرو متعلق به شهرداری همراه خود پشتیبانی مردمان محلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده در داخل معابر عادی کلان شهر کاشته می تواند باشد.

عضو شورای کلان شهر شیراز خاطرنشان کرد: اجرای ساختار کاشت 100 هزار اصله درخت نارنج در داخل شیراز مشتاق در مورد گروه سیما، منظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری معاونت زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی شهرداری شیراز با توجه به احیای این قابلیت خالص در داخل قلمرو شیراز ملت تحمیل ممکن است.

انتهای پیام