انتقاد معاون اول رئیس جمهور به دلیل {سرعت} رشد اقتصادی در داخل ملتهفتمین مونتاژ کمیته آموزشی تدوین نرم افزار راهبردی اقتصادی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای تأمین داخل {ظهر} درست در این لحظه (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، محمد مخبر نزدیک به نقطه ضعف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی های تجارت دولتی ذکر شد: تدوین نقشه راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار عالی برای رشد همه شما مقیاس این تجارت در داخل ملت اجباری است. “

معاون اول نزدیک به گزارشات معرفی شده {در این} نشست ذکر شد: نقشه راهی که در آن رشد تجارت ملت نیاز به به گونه ای تدوین شود کدام ممکن است اکثریت قریب به اتفاق مشاوران تجارت بر آن قرار است اتفاق تذکر داشته باشند تا شاهد {مشارکت} مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگرایی اجرای این قالب باشیم. . باشد یا نباشد.

وی با خاص اینکه برخی مکان های بین المللی {مسیر} رشد اقتصادی را به طور همزمان ایران تحریک کردن کردند، ذکر شد: درست در این لحظه در داخل پیش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به اصلاح کردن مسیرهای زودتر معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه راهی که در آن از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی دنبال می تواند.

عالی مخبر نزدیک به نامگذاری 12 ماه اخیر به تماس گرفتن «تأمین، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی اشتغال» به دلیل سوی مقام معظم مدیریت، ذکر شد: رئیس معظم انقلاب با این عنوان یکی در همه اساسی ترین نیازهای ملت را بر کانون اصلی اسباب بازی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای مختلف تاکید کردند. این امتیازات حیاتی

معاون اول افزود: نیاز به راهبردها، چارچوب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های مشخصی برای رشد اقتصادی ملت داشته باشیم تا همه شما صنایع مختلف ملت بر ایده عالی {سند} مطمئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قابل اعتماد} در مسیر درست رشد {حرکت} کنند.

عادل آذر مشاور بازاریابی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مؤسسه شگفت انگیز آماده سازی، تحقیقات اجرایی، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} {در این} نشست گزارشی به دلیل قالب تدوین نرم افزار راهبردی اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت تأمین داخل فراهم کردن کرد.

{در این} گزارش مجدد به اساس های {تاریخی} واگرایی مقرون به صرفه ایران ردیابی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خصوص بررسی اجمالی تطبیقی ​​کشورهای برگزیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردهای اقتصادی این مکان های بین المللی در داخل دهه گذشته های جدیدترین توضیحاتی معرفی شده است.

{در این} مونتاژ بر {اهمیت} رشد همگرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان مشترک در داخل تجارت ملت تاکید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده زنجیره خوب ارزش جهان شناخته شده به عنوان برخی از محورهای رشد اقتصادی مورد بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی قرار گرفت.

انتهای پیام