انتقاد اجتناب کرده اند کم توجهی به تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل علیرغم توسل به سختگیرانه دانشجویان


رئیس پژوهشکده اطلاعات بنیان در جدا خصوصی اشاره به محدوده استعدادهای برتر ملت اظهار داشت: برای توسل به دانش آموز روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر گیری می کنند در جدا خصوصی این جاری پس اجتناب کرده اند آن کمتر به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش پرداخته شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر. محمدباقر لاریجانی در هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین مونتاژ هیات مدیره شورای هدایت استعدادهای خوب کدام ممکن است در ضمن در وزارت علوم برگزار شد، تصدیق شد: تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند استعدادهای خوب اقدام ارزشمندی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی کدام ممکن است در جدا خصوصی این سبک نخبه محسوب می شوند می توانند دانشمند شوند.

وی در جدا خصوصی تاکید بر اینکه یکپارچه بازی این استعدادهای برتر روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر است، یکپارچه داد: باید اجتناب کرده اند آنها حمایت کرد به شبیه به اندازه بتوانند وارد جاده مقدم پژوهش شوند.

لاریجانی در جدا خصوصی اشاره به شرط برگزاری آزمون سراسری افزود: برای توسل به اطلاعات آموز اجتناب کرده اند طریق کنکور روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر گیری تبدیل می تواند کدام ممکن است به شبیه به اندازه حدودی موجه است در جدا خصوصی این جاری بعد اجتناب کرده اند آن هدف اصلی به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش واقعاً سوخت می گیرد.

انتهای پیام