تخلیه {عکس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشخصات} امنیتی به دلیل وضعیت امور چک موسسه مالی سراسری ایران



موسسه مالی سراسری ایران چندی پیش برای اولیه موارد در داخل سیستم بانکی به دلیل سرویس اخیر شخصی همراه خود عنوان «چک وضعیت امور» آشکار کرد، با این وجود این چک ها چه مشخصه هایی دارند؟

به گزارش ایسنا، به نقل به دلیل روابط عادی موسسه مالی سراسری ایران، «وضعیت امور چک» فرصت جدیدی است تخصصی ایجاد می کند مقررات «اصلاح کردن مقررات صدور چک» برای خریداران سیستم بانکی انتظار می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مردم دارای حساب جاری با بیرون حساب جاری فراهم کردن می تواند. چک کردن.

این چک ها به دلیل ایمنی فوق العاده بالایی برخوردار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اینکه دارنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیرنده چک در واقع می تواند با استفاده از سامانه شکارچی اصالت آن قرار است را مدیریت تدریجی، دارای مشخصه های ظاهری خاصی است کدام ممکن است فرصت هرگونه پاره کردن هر دو سوء استفاده بیشتر از را به کمتر از می رساند. او می رود داد.
{مشخصات} امنیتی ساختار موردی موسسه مالی سراسری ایران به رئوس مطالب {زیر} است:
1. محتوای متنی “غیر قابل {انتقال}” را در داخل بالای کادر گذشته تاریخی وارد کنید.
2. عالی مینی عنوان شخصی شده برای موسسه مالی در داخل کادر گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف بسته بندی مبلغ بنفش است.
3. همراه خود اصلاح ضخامت کانونی جاده همراه خود 2 سایه بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنفش به تعیین کنید رنگین کمان، ساختار زمینه روی چک را همراه خود ردیابی ها سینوسی چاپ کنید.
4. محتوای متنی “Check Status” را در داخل کادر تصمیم گیری در مورد تایپ کنید.
5. نوار جیبی را {زیر} عنوان موسسه مالی به سایه محتوای متنی چک در داخل سمت چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست چک در داخل محل سریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال، عنوان صاحب حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره حساب درج کنید.
6. چاپ کپی عنوان موسسه مالی در داخل زیرین چک همراه خود اصلاح ضخامت حروف.
7. عنوان نوزاد موسسه مالی در داخل ظروف بسته بندی خرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق ریال به 2 سایه نامرئی بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرشکی در داخل {زیر} اشعه ماوراء بنفش اثبات شده است.
8. لوگوی پاکت را به سایه نامرئی در داخل {زیر} ظروف بسته بندی امضا چاپ کنید تخصصی ایجاد می کند {زیر} آفتاب فرابنفش قابل بیانیه است.
9. نوار عمودی پایین چک تشکیل مارک موسسه مالی، عنوان موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه چک را به صورت مکتوب درج کنید.
10. نوار جیبی حک شده از واقعی عنوان موسسه مالی را به سایه های زمینه رنگین کمانی چک در داخل 2 طرف چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست چک در داخل محل سریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال، عنوان صاحب حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره حساب درج کنید.
11. جاده بانکی {اختصاص داده شده به} چک را به صورت عمودی روی چک تشکیل عنوان موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها زنجیره چک وارد کنید.
12. لوگوی Chacavc را به سایه بنفش در داخل زیرین ظروف بسته بندی ریال چاپ کنید.
13. جمله «عملیات این چک منوط به گزارش وصول آن قرار است در داخل سامانه صیادی است» در داخل {زیر} نماد چکاوک درج می تواند.
14. کد مطمئن قابل مقایسه با چک را همراه خود فرمت انتخاب شده {برای هر} موسسه مالی {زیر} محل شماره سریال چک وارد کنید.
15. لوگوی موسسه مالی را همراه خود جوهر بی تجربه نامرئی تخصصی ایجاد می کند {زیر} آفتاب فرابنفش نمایان می تواند در داخل نگاتیو مرکز چک قرار دهید.
16. نوار مخصوص موسسه مالی نامرئی بی تجربه سایه را عمود بر چک تشکیل عنوان موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها سری چک تخصصی ایجاد می کند {زیر} آفتاب فرابنفش اثبات شده است وارد کنید.
17. چاپ روی کاغذ واترمارک قبلی سایه 90 گرمی همراه خود مارک نمایندگی چاپ دولتی ایران به صورت سایه زنده کدام ممکن است در برابر این آفتاب دیده می تواند را بررسی اجمالی کنید.
18. وجود الیاف {رنگی} مرئی در داخل 2 سایه زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الیاف {رنگی} نامرئی در داخل 4 سایه بی تجربه، زرد، زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی ظریف در داخل ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین کاغذ تخصصی ایجاد می کند {زیر} اشعه ماوراء بنفش نمایان می تواند.
19. عالی {تصویر} نوزاد تشکیل عنوان موسسه مالی وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها منطقه را به سایه بنفش پشت چک بررسی اجمالی کنید.

بالا گزارش {تبلیغات}