انتخاب غیر دائمی مقتدی صدرخوب کارشناس عراقی در جدا خصوصی اشاره به ادعا کردن انتخاب مقتدی صدر مبنی بر کناره گیری اجتناب کرده اند محافظت عراق اظهار داشت: صادق است روشنفکران عراقی در جدا خصوصی ملاحظه به خروج مقتدی صدر اجتناب کرده اند بخش سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی، اولویت های وی را برطرف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانع کنند. توسعه افسران این ملت به نفع سایر گروه های عراقی نیست.

امیر موسوی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، در خصوص انتخاب حال مقتدی صدر مبنی بر خروج اجتناب کرده اند بخش سیاسی عراق، اظهار کرد: مقتدی صدر همواره در تشکیل افسران عراق موقعیت مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم در جدا با این افسران اول هر دو افسران عراق داشته است. 2 سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی اجتناب کرده اند جناح صدر در مناطق مختلف حکومت عراق سرزنده بوده اند.

او اظهار داشت کدام ممکن است صدر معتقد است کسانی کدام ممکن است خارج اجتناب کرده اند عراق خرس حکومت صدام بودند مسئولیت عراق را از طریق سال ها به عهده گرفته بودند. اگرچه این حق کسانی است کدام ممکن است در زمان صدام در فعلی در عراق بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصائب آن زمان اجتناب کرده اند جمله بیت شهید صدر را تحمل کردند، در جدا خصوصی این جاری یکپارچه داد: مقتدی صدر اجتناب کرده اند این تذکر این امتیاز را تمایل دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است نتایج انتخابات پارلمانی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ملاحظه به پیروزی نسبی کنونی صدر در انتخابات، صدر تصمیم گرفت به تشکیل افسران بعدی عراق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است در افسران های زودتر عراق در جدا با این اشخاص حقیقی خاصی در جدا خصوصی شیعیان همکاری نخواهد کرد.

این کارشناس عراقی در جدا خصوصی اشاره به اختلافات جناح صدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه توافق شیعیان افزود: صدر در دوران پس اجتناب کرده اند انتخابات عراق امتحان شده کرد در جدا خصوصی کردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی ها در پارلمان عراق ائتلاف تنبل در جدا خصوصی این جاری این اصرار وی ناکام ماند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید عکس گروه‌های شیعه مخالفت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند کدام ممکن است نخست‌وزیر عراق در جدا خصوصی تقریباً همه گروه‌های شیعه انتخاب در عمق ای از شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است اگر به این موضوع قیمت کاهش یافته با نشود، در مونتاژ پارلمان برای انتخاب در عمق ای از رئیس‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست‌وزیر عراق تصویر نخواهند کرد.
امیر موسوی اظهار داشت کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند این تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تشکیل ائتلاف تقریباً همه، مقتدی صدر اجتناب کرده اند نمایندگان فراکسیون صدر در پارلمان عراق خواست به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند پارلمان کناره گیری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی وی نیز ادعا کردن کرد کدام ممکن است تمایل دارد صحنه سیاسی عراق را توقف تنبل. وی افزود: به معنای دقیق عبارت هستند این مقدماتی بار نیست کدام ممکن است آقای صدر این کار را می تنبل. او چندین بار عصبانی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه سیاسی عراق را توقف کرده است، در جدا خصوصی این جاری پس اجتناب کرده اند مدتی بازگشته است.

موسوی در جدا خصوصی از محسوس اینکه به تذکر می رسد داشته باشد آشکارا قابل ارزیابی با صدر در جدا خصوصی هدف کسب امتیاز به شبیه به اندازه حد زیادی این کار را انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا پس اجتناب کرده اند کسب امتیازات مشخص شده به صحنه سیاسی عراق باز خواهد گشت، افزود: وی معتقد است در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه یکی اجتناب کرده اند شیعیان عراق است. در این زمینه، او باید عراق را مدیریت تنبل.

این کارشناس امتیازات عراق در جدا خصوصی اشاره به عملکرد های شخصیتی مقتدی صدر افزود: آقای مقتدی صدر زمان بیش از حد نگری اجباری برای برخورد در جدا خصوصی تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را ندارد. او دوم ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی انتخاب خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برخی اجتناب کرده اند نزدیکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستانش می گویند کدام ممکن است نمی توان به انتخاب صدر انصافاً اعتقاد کرد.

این کارشناس امتیازات عراق در جدا خصوصی اشاره به اینکه مقتدی صدر دارای پایگاه مردم، شناخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی اجرایی در عراق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از برخی از معانی جاده های عراق اجتناب کرده اند آن برخوردار است، خاطرنشان کرد: صدر توانایی اجرایی خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی استفاده اجتناب کرده اند این توانایی ممکن است در جدا خصوصی افسران مقابله تنبل. «زمان بیش از حد عراق را در صورت تشکیل به جاده ها می برد.
وی اظهار داشت: «ایران امتحان شده می تنبل او را آرام تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین او را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید عکس گروه های شیعه عراق به توافق برسد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی در جدا خصوصی برخی کشورهای خارجی قرارداد می بندند.
موسوی اظهار داشت یکی اجتناب کرده اند انتقادات صدر به گروه های شیعه، فساد بین آنهاست. فساد از طریق عراق تأثیر می گذارد کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خوب است اشکال غول پیکر است.

وی در جدا خصوصی اشاره به پایگاه مردم، توانایی اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت مقتدی صدر در عراق، افزود: در تذکر گرفته شده می‌کنم روشنفکران عراقی باید به اولویت‌های مقتدی صدر قیمت کاهش یافته با کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را راضی کنند، از جدایی وی به نفع سایر گروه‌های عراقی نیست. “
موسوی در جدا خصوصی از محسوس اینکه دوستان شیعه در ائتلاف هماهنگ کننده شیعی در عراق باید سبک برخورد در جدا خصوصی مقتدی صدر را ترتیب دهند، افزود: به صورت به صورت جداگانه ایران نیز باید در سبک های ارتباطی خصوصی در جدا خصوصی مقتدی صدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسانی کدام ممکن است در جدا خصوصی او مرتبط هستند تجدید تذکر تنبل. “
وی افزود: مقتدی صدر پیش اجتناب کرده اند این اجتناب کرده اند تشکیل مستقیم افسران خودداری کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح می داد در سایه باشد. آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان به او داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است امتیاز بگیرد، در جدا خصوصی این جاری به صورت به صورت جداگانه آقای. صدر نباید به این تضمین ها اعتقاد تنبل، از قبلاً چنین وعده هایی به کاظمی داده شده بود، در جدا خصوصی این جاری در زمان اجرا بالقوه نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کشورهایی کدام ممکن است قول داده بودند به تذکر می رسد نشد.

انتهای پیام/