انبساط ذوب‌آهن منوط به تصرف معدن سنگ‌آهن است – ایسناایسنا/اصفهان عضو هیئت مدیره تاصیکو در جدا خصوصی از محسوس اینکه انبساط نامتوازن در زنجیره فلز خطا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای دقیق عبارت هستند حکمرانی در زنجیره فلز وجود ندارد، اظهار داشت: انبساط آتی ذوب‌آهن اصفهان منوط به این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است در وهله نخست تصرف معدن سنگ آهن در اختیارش قرار گیرد.

ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان اولین مونتاژ کننده فلز ایران در جدا خصوصی هدف تبادل داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر جنبه های خوش بینانه در نهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع معدنی، فرآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از بسته تکیه کن در کرمان حضور فعالانه‌ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران این تصویر در جدا خصوصی همکاری تصویر‌های تکیه کن “پویش معادن، اصلی معادن ذوب‌آهن سوادکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن زغال‌سنگ البرز شرقی” در جدا خصوصی اختصاص اتاقک‌ای به پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر رویکردها، جنبه های خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی‌های مادر صنعت فلز ملت به مسئولان، بینندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعوین پرداخته‌اند.

این نمایشگاه، جایگزین مغتنمی برای بدست آوردن به راهکارهای صحیح در راستای مرتفع نمودن مشکل‌های تصویر در خصوص تامین ایمن داروها اولین است.

این نمایشگاه در جدا خصوصی تصویر ۱۴۰ تصویر معدنی، ۲۰ تصویر داده ها‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ تصویر کدام ممکن است تصویر تصویر‌های خارجی را دارند، ۲۸ لغایت ۳۱ اردیبهشت‌ماه در محل ابدی نمایشگاه بین‌المللی جنوب شرق در کرمان در جاری برگزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرای بازدیدکنندگان است.

به گزارش ایسنا، عضو هیئت مدیره تاصیکو در تنظیم بازدید اجتناب کرده اند اتاقک ذوب‌آهن در نمایشگاه معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع معدنی کرمان، در جدا خصوصی اشاره به شناخت اجتناب کرده اند زنجیره فلز، اظهار داشت: انبساط آتی ذوب‌آهن اصفهان منوط به این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است در وهله اول تصرف معدن سنگ‌آهن در اختیارش قرار بگیرد.

حمیدرضا شاهوردی اظهار کرد: برخی مواقع عقب افتادگی تحمیل می‌شود کدام ممکن است باید این عقب افتادگی‌ها را در جدا خصوصی منصفانه‌سری مکانیزم جبران کرد. ذوب آهن در تاریخچه خصوصی صاحب معادن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا به هر هدف مدیریتی انقطاع به‌وجود آمده است.

وی یکپارچه داد: هدایت مشخصی کدام ممکن است همه وقت در هیئت مدیره صدر تامین مطرح بوده این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است دوستان این عقب افتادگی را در جدا خصوصی تکل معدن هر دو در جدا خصوصی مشارکت جبران کنند.

وی افزود: اعتقاد دارم تصرف معدن تکنیک آن تنها تصرف در حال در مرزهای جغرافیایی ایران نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شرایط مالی اجازه دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکان وجود داشته باشد، در خارج اجتناب کرده اند ملت هم ارائه می دهیم جایگزین دهد این امر را انجام دهد، از استمرار استراتژی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط آتی این تصویر تصمیم گیری تبدیل می تواند تعمیر این اشکال دارد. هرچند در جاری حاضر نیز مسئولان کسب ذوب‌آهن تمام امتحان شده خصوصی را به کار گرفته‌اند به شبیه به اندازه این مسیر را تامین کنند.

عضو هیئت مدیره تاصیکو در جدا خصوصی اشاره به سوددهی ذوب‌آهن در سال قبلی، اظهار داشت: شاید در بازتاب شرایط مالی ذوب‌آهن اجازه نمی‌داد، در جدا خصوصی این جاری اگر سوددهی تصویر به شبیه به منوال سال قبلی یکپارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن شود، امکان کسب سهمی اجتناب کرده اند تصویر‌های معدنی سرزنده موجود است.

وی افزود: تصویر صدرتامین این امر را در اصل کار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارد کدام ممکن است به‌عنوان نوک دادن زنجیره ذوب‌آهن حاوی سهامداری بعضی اجتناب کرده اند پتانسیل‌های معدنی شود. مدیریت منصفانه تصویر اکتشافی هم به‌صورت مشارکتی در جدا خصوصی همین هدف دنبال می‌شود به شبیه به اندازه بتوانند معدنی را بگیرند. در میان بسیاری مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت راهی غیر اجتناب کرده اند کدام ممکن است نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مختصر مدت باید اجتناب کرده اند قابلیت‌های حال استفاده کرد.

شاهوردی تاکید کرد: ذوب‌آهن باید تراز خصوصی را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام به گام محصولات کیفی را متنوع محصولات استاندارد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی این درگاه، سودآوری را به کمتر از برساند.

 پتانسیل تحمیل کنسرسیوم تامین داروها اولین موجود است 

وی سنت کار جمعی را مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تاصیکو امتحان شده خصوصی را برای تحمیل کنسرسیوم تامین داروها اولین انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌دهد. این تصویر در جدا خصوصی مدیریت نادری، کدام ممکن است خودشان اجتناب کرده اند پسران فولادی هستند این پتانسیل را دارد کدام ممکن است این کار را دنبال تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ان‌شاالله این کار را انجام خواهد داد. اینکه بتوانیم در کنسرسیومی سودآور باشیم به سنت کار جمعی برمی‌گردد.

حکمرانی در زنجیره فلز وجود ندارد

عضو هیئت مدیره تاصیکو یکپارچه داد: انبساط نامتوازن در زنجیره فلز خطا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عضوی ساده در چارچوب مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع خودش به این موضوع به نظر می رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را دنبال کرده است. به معنای دقیق عبارت هستند حکمرانی در زنجیره فلز وجود ندارد.

وی افزود: کشوری کدام ممکن است این همه دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولفه‌های انبساط را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتواند بین چرخه مزیت برد-برد را برقرار تدریجی، دلیلش عدم توازن است. در روزی مبهم در آینده فولادساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزی مبهم در آینده تولید عکس تولیدکننده سنگ آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی نوردی‌ها مزیت می‌برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره براساس برد- باخت است. این هدف است حکمرانی زنجیره a باشکوه حیاتی است کدام ممکن است وجود ندارد.

ریل سراسری تصویر محصول در جدا خصوصی خوشایند ارزش افزوده است 

معاون توافق امور مالی استاندار کرمان در تنظیم بازدید اجتناب کرده اند اتاقک ذوب‌آهن در نهمین نمایشگاه معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع معدنی کرمان، اظهار داشت: تصویر‌های غول پیکر پیشتاز نوآوری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوب‌آهن اصفهان در جدا خصوصی مونتاژ ریل سراسری کدام ممکن است تصویر محصول در جدا خصوصی خوشایند ارزش افزوده بالا است، سرآمد این تصویر‌ها است.

محرابی اظهار کرد: استفاده اجتناب کرده اند بخش داده ها‌بنیان به تصویر‌های معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع معدنی کمک شایانی می‌تدریجی به شبیه به اندازه در جهت مونتاژ محصولات در جدا خصوصی خوشایند ارزش افزوده اصولاً بروند.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه استان کرمان در بخش معدن در ذخایر، اکتشاف، استخراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری سرآمد است، تاکید کرد: باید منصفانه هم‌افزایی بین ذوب‌آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر‌های معدنی کرمان به وجود آید.

معاون توافق امور مالی استاندار کرمان افزود: ذوب آهن اصفهان می‌تواند در تغییر داده ها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری برای تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند ارزش افزوده در استان کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر‌های معدنی کرمان هم در برای تامین داروها اولین می خواست ذوب آهن اصفهان کمک شایانی به همدیگر داشته باشند. این تصویر‌ها می‌توانند تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در این خصوص امضا کنند.

وی در جدا خصوصی از محسوس اینکه تصویر‌های تامین کننده داروها اولین، فرآوری کننده قابل ارزیابی با ذوب‌آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها‌بنیان‌ها باید ارتباط 2 سویه برقرار کنند، اظهار کرد: کار با هم این تصویر‌ها موجب انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتفاع طرفین احتمالاً خواهد بود.

انتهای پیام