امیر عبداللهیان در داخل توئیتی به دلیل دیدار شخصی با وزیر امور خارجه چین خبر دادحسین امیرعبداللهیان در داخل دیدار با وزیر امور خارجه چین بر لزوم تداوم همکاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار آمدن با زورگویی، یکجانبه گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر از غیرانسانی به دلیل تحریم ها تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در داخل توئیتی نوشت: در داخل تونس دیدار خوبی با وانگ یی وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از آنها در نظر گرفته اعضای شورای دولتی چین داشتم.

من می روم به دلیل او می رود به میزبانی اینترنتی موفقش به دلیل همسایگان افغانستان تشکر کردم. ما با توجه به امتیازات دوجانبه به طور دقیق تبادل تذکر کردیم.

ما بر لزوم شکسته نشده همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن اجبار، یکجانبه گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای غیرانسانی تحریم ها تاکید کردیم.

انتهای پیام