ایمنی خوب محصول جمعی استایسنا/ یزد فرمانده انتظامی استان یزد فقط در مورد اینکه ایمنی خوب محصول اجتماعی است، اظهار داشت: پلیس آرزو می کنند جلب {مشارکت} عظیم مردم برای باور این امر بسیار مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است.

سردار “عباسعلی بهدانیورد” در داخل دیدار همراه خود اعضای شورای موتورسیکلت استان یزد اظهار داشت: {مشارکت} اقشار مختلف محله در داخل نگه داشتن انشعاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم آن خواهد شد یکی در همه ارکان بدون ملاحظه ایمنی است کدام ممکن است نیازمند تعامل داشتن کارآمد گروه های اجتماعی همراه خود پلیس اظهار داشت: در داخل 12 ماه‌های فعلی همراه خود در نظر داشتن رهنمودهای قانونی رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت موتورسواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد افزایش {مسیر} موتورسواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه روحیه نوجوانان، موقعیت مهمی در داخل راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن ایمنی داشته است.

وی افزود: پلیس تراز انقلاب اسلامی به همین دلیل افراد، همراه با افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس همراه خود نوجوانان دیگری معمولاً نیست، تا حدودی افراد به طور قابل توجهی نوجوانان همراه با پلیس هستند.

این افسر ارشد همراه خود مقوله ای اینکه نوجوانان سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده هستند، یکپارچه داد: پلیس همراه خود ساماندهی موتورسیکلت ها همراه خود همکاری شورای دوچرخه سعی در داخل نجات جان نوجوانان داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اجرای قالب های مختلف به همین دلیل جمله چهارشنبه قبلی به {نتایج} خوبی بازو کشف شد. به همین دلیل 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام نوروز نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط در همسایگی اصولاً شد.

فرمانده انتظامی استان خطاب به اعضای شورای دوچرخه اظهار داشت: پلیس در داخل تمامی ماموریت ها همراه خود بستگی به حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری افراد به {وظایف} شخصی حرکت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل همکاری می توانید داشته باشید نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسوارانی کدام ممکن است همراه خود نیروی انتظامی همکاری می کنند شناخت می کنیم. پلیس {در این} زمینه نگه داشتن نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی.» متشکرم.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل پایگاه خبری پلیس، مهدی دهقان رئیس شورای مدیریت موتورسیکلت استان ضمن تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر به همین دلیل حمایت های فرمانده انتظامی جهان به همین دلیل موتورسواران، اظهار داشت: نوجوانان همراه خود {انگیزه} بالایی {در این} زمینه ساماندهی شدند.

وی در طولانی مدت همراه خود ادعا آمادگی شورای دوچرخه در داخل مشارکت در ماموریت های پلیس، فرصت بهره مندی از موتورسیکلت های با کیفیت حرفه ای طبقات مختلف را در داخل مشارکت در ماموریت ها معرفی شد.

مجبورم بگویم؛ در طولانی مدت مونتاژ حاضرین همراه خود شهدای تربت باک به همین دلیل شهدای گمنام حاضر در داخل ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نزار فتاح تجدید پیمان کردند.

انتهای پیام