امنیت ملت ساده بدست نمی آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده اجتناب کرده اند انگشت می رودایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان ذکر شد: نظام دشمن کدام ممکن است هدفش فریب عصر ماست را برنمی‌داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نمی‌دهیم در جدا خصوصی ظلم ظالمان امنیت مظلوم سلب شود از این امنیت ساده به انگشت نمی‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده اجتناب کرده اند انگشت داد

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در پنجمین یادواره شهید گیلانی مدافع حرم شهید بابک نوری حارث کدام ممکن است در گلزار شهدای رشت برگزار شد وصیت نامه شهدا را برگرفته اجتناب کرده اند آموزه های دینی دانست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگر می خواهیم راه شهدا باشیم باید به پیام آنها حرکت کنیم.

وی پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبایی را 2 گونه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برخی پایداری را در مصیبت ها تحمیل کرده اند، یعنی حوادث را به آرزو خصوصی نمی دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا این پایداری ثواب ندارد، در جدا خصوصی این جاری برخی تولید عکس معتقدند کدام ممکن است همه عامل اجتناب کرده اند خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خصوصی تصرف قائل نیستند کدام ممکن است این ظاهر شد، ظاهر شد قرآنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب زیادی دارد.

رئیس کل دادگستری گیلان در جدا خصوصی از دقیق اینکه خانواده شهدا بر این باورند کدام ممکن است خداوند صاحب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیرنده است، خاطرنشان کرد: شهدا برگزیده خداوند در راه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی خدا روی می آورند.

حجت الاسلام خلیلی بازگشت شهدا به سوی خدا را خاص در جدا خصوصی دیگران دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شهید بهتر از بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کس در دنیا این اشاره را ندارد چرا کدام ممکن است شهدا مصداق روح مثبت هستند. نفس مثبت به کمال انصافاًً رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلق مادی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا ندارد.

وی عدم دلبستگی شهدا به دنیا را ضرر اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شهدا ساده خدا را می دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای خدا کار می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا وجود شهدا الهی بود.

رئیس کل دادگستری گیلان بیانیه سوگند خورده را خدایی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: انسان به شبیه به اندازه روزی کدام ممکن است معبود نشود به روشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودباوری نمی رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا 9 تنها مرجع شهدا خاص است، اما در جدا با این این آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشت ​​شهدا نیز به احتمال بیش از حد خواهد بود. ناهمسان.

وی همجواری در جدا خصوصی شهدا را فرصتی برای تحمیل ارتباط غیر سکولار در جدا خصوصی آنان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: شهدا آفریننده خوشایند ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو تعهد ماست کدام ممکن است اجتناب کرده اند این خوشایند ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایل خلق شده پیروی کنیم. در زمان متوسط ​​ موج عظیمی اجتناب کرده اند دشمنی پیش روی ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید این موج را پس بزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر دهیم کدام ممکن است راه ما عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف ما بسیار بزرگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی بزرگان پیش می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان در مصیبت ها صبور هستند.

حجت الاسلام خلیلی معتقد بود کدام ممکن است پیام شهدا باید ایستاده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شهدا در همه زمان ها به محله آفتاب می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هدف است وقتی دشمنان سعی در تاریک کردن جهان دارند باید به آفتاب شهدا چنگ بزنیم.

وی خودفراموشی را بهتر از ضایعه انسانیت در زمان متوسط ​​ دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به شد: بخشی اجتناب کرده اند عصر ما خصوصی را فراموش کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعبیر قرآن خصوصی فراموشی درد بدی است چرا کدام ممکن است دشمن را دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست می دانیم. دوست تعیین شده است چون دشمن

رئیس کل دادگستری گیلان در جدا خصوصی اشاره به اینکه امپراتوری رسانه ای بیشترین عملکرد را در خودفراموشی عصر ما دارد، آسیب دیده نشده داد: شخص خاص کدام ممکن است خصوصی را فراموش تدریجی برده دشمن تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار او رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار دشمن تبدیل می تواند باشد. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید او صدای شیطان است. 9 صدای خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا.

حجت الاسلام خلیلی شورش در زمان متوسط ​​ را نتیجه خودفراموشی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: باید پیام شهدا را به اطلاع بچه ها برسانیم. به معنای دقیق عبارت هستند عده ای دشمن دقیق هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد براندازی نظام اسلامی را دارند، در جدا خصوصی این جاری نمی دانند کدام ممکن است نباید در جدا خصوصی این نظام کدام ممکن است بهتر از سرمایه آن افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون شهداست سقوط کنند.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه شهدا آفتاب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذات آفتاب ظلمت ها را می زداید، ذکر شد: نظام دشمنی را کدام ممکن است مأموریتش گمراهی عصر ماست برنمی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی گذاریم امنیت مظلوم سلب شود. در جدا خصوصی ظلم ستمگران، از این امنیت ساده به انگشت نمی آید کدام ممکن است ساده اجتناب کرده اند انگشت می رود.

رئیس کل دادگستری گیلان اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت شهدا را برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگر ما شهدای دقیق هستیم باید برای امنیت ملت، ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام جان خصوصی را اجتناب کرده اند انگشت دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دشمن اجازه ندهیم. دوم ای امنیت در این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم داشته باشید. .

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه در دوران حفاظت مقدس در جدا خصوصی همه دنیا جنگیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروز شدیم، خاطرنشان کرد: مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی هایی موجود است کدام ممکن است باید برطرف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعهد مسئولان است کدام ممکن است رفاه، دلداری، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت را برای افراد تضمین کنند. در جدا خصوصی این جاری به خواست خدا خواهد به همین جا رسید به شبیه به اندازه امید دشمن را به ناامیدی ترتیب کنیم.

انتهای پیام