امضای تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاد کتابخانه های پایه ملتایسنا/ کاسپین به عنوان راهی به اجرای نرم افزار های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهی، برگزاری نشست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست های {تخصصی} راه اندازی شد کتاب الکترونیکی، فراهم کردن شرکت ها باکلاس به گروه عملکرد، تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل شما کتابخانه های پایه استان به مدت زمان 2 12 ماه منعقد شد. کتابخانه های پایه مشارکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرح های آموزشی راه اندازی کنید.

فرشاد بلشی رئیس جهاددانشگاهی قزوین {در این} مونتاژ در داخل خصوص ورزش های جهاددانشگاهی روشن سازی داد: جهاد آموزشی خوب نهاد دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان خوب نهاد باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهی ورزش می تنبل، {درآمد} جهاد آموزشی توسط تمرین تامین می تواند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش ورزش های پزشکی، {در حالی که} تا حد زیادی گروه ها قیمت ها را {مدیریت} می کنند، ما {درآمد} را {مدیریت} می کنیم.

وی افزود: در داخل جهاد آموزشی نیاز به {کار} را پایان دادن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارند کارهای تزیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشی نباشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مورد خواستن استانداری به {درمان} بیش به دلیل 8 12 ماه پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع خیلی زیاد مراجعه کنندگان وارد این منطقه شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد تا نیاز دارند رشد فضای فیزیکی است.” {در این} راستا راهی که در آن اندازی مجتمع تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی در داخل جهاد آموزشی جنب بیمارستان استانداری در داخل اصل {کار} قرار گرفته است.

جهاد آموزشی رئیس دانشکده قزوین ذکر شد: قلب دانشگاهی جهاد آموزشی هر سال بیش به دلیل 50 هزار نفر را تمرین می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد آموزشی دارای کلنی های جمعیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان به دلیل این قابلیت به خوبی استفاده بیشتر از کرد.

وی خاطرنشان کرد: در مورد توانمندی های دانشگاهی جهاد آموزشی فاصله های {تخصصی} برای ارتقای مرحله آموزش کتابداران برگزار می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده این تفاهم نامه در داخل برگزاری اتاق سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه های دانشگاهی با اداره کل شما کتابخانه ها همکاری خواهیم داشت.

در مورد گروه استان خزر نیاز به 120 کتابخانه داشته باشیم

فاطمه محمد بیجی سرپرست کل شما کتابخانه های پایه استان قزوین نیز {در این} نشست گفت: استان قزوین بر ایده ادعا قلب آمار در داخل 12 ماه 99 رتبه {سوم} کتابخوانی را خرید کرده است کدام ممکن است نمایشگاه ها معما کتابخوانی {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به مشکل کنیم فضاهای پیدا کردن را انواع دهیم. زیرساخت های اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دارایی ها.

وی افزود: {در حال حاضر} 38 کتابخانه نهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 کتابخانه مرد در داخل استان قزوین {داریم} کدام ممکن است سرانه به ازای {هر} 10 هزار نفر نیاز به خوب کتابخانه داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده استانداردهای استانداری برای حدود 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 هزار نفر گروه استان {باید باشد}. حدود 120.” ما خوب کتابخانه می گیریم.

مدیرکل کتابخانه های پایه استان قزوین فقط در مورد فراوانی کتابخانه ها در داخل شهرستان های قزوین ذکر شد: انواع کتابخانه ها در داخل شهرستان ها نیز کاملاً متفاوت است، {در حال حاضر} {در شهر} قزوین 13 کتابخانه ممکن است وجود داشته باشد تخصصی ایجاد می کند شهرستان البرز 6 کتابخانه، کلان شهر شراب سازی 7 کتابخانه، بوون در داخل زهرا 6 کتابخانه، APIC 3 را انتخاب کنید و انتخاب کنید AFG 3 کتابخانه ممکن است وجود داشته باشد تخصصی ایجاد می کند برخی {شهرها} بر ایده معیار سرانه انواع کتابخانه ها مطابقت ندارد.

وی ذکر شد: در داخل مرحله روستاها تنها واقعی 7 گروه کتابخانه سرزنده است در داخل حالی تخصصی ایجاد می کند اکثر روستاهای پرجمعیت کتابخانه {وجود ندارد}. اداره کل شما کتابخانه ها شناخته شده به عنوان نرم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل ایجاد کتابخانه شیفته اسباب بازی های یکی دیگر قابل مقایسه با شهرداری، نوسازی دانشکده ها و بسیاری دیگر برای فراهم کردن شرکت ها به اداره کل شما کتابخانه ها استفاده بیشتر از می تواند.

محمد بیجی ذکر شد: در داخل زمینه راه اندازی کتابخانه در داخل روستاها با موسسه مالی شخصی صحبت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت تامین پایین قیمت های ایجاد را بر عهده موسسه مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی واحدهای اقتصادی به دلیل ماده 172 مقررات ابتدایی وارد این فاز شدند. کد مالیاتی ما به دلیل اقتصادی استفاده بیشتر از کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای اولیه موارد در داخل ملت به وجود آمد.

وی خاطرنشان کرد: صاحبان خانه صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها در داخل صورت دریافت پذیرش در منطقه ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز کتابخانه ها می توانند به دلیل {قابلیت} های مقرر {در این} ماده معتبر استفاده بیشتر از کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا این مرحله چندین واحد اقتصادی در داخل سه شهرستان بوئین الزهرا البرز است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در داخل پردازش. کتابخانه ها منابعی را با ما در داخل راستای این ماده معتبر همکاری می کنند.

تمامی کتابخانه های استان خزر به پایگاه های آموزش ورود {رایگان} دارند

مدیرکل کتابخانه های پایه استان کاسپین تصریح کرد: نیمی به دلیل درآمدهای شهرداری نیز نیاز به به کتابخانه ها اختصاص یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بخشی به دلیل درآمدهای ما فقط در را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً خیلی کمتر به دلیل میزان معتبر محقق می تواند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئن کنید: برای یکپارچه سازی کتابخانه ها شناخته شده به عنوان قلمرو اول، تمامی کتابخانه های شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی قلمرو به وای فای {رایگان} پیوند داده شده شدند. امروزه ظاهر شد استاندارد به کتابخانه ها {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه ها به 1 پایگاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس سرزنده بازسازی شده اند کدام ممکن است نیاز به شرکت ها عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مد روز کت و شلوار با خواستن گروه فراهم کردن دهند، شرکت ها مرجع دیجیتال فراهم کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوالات آموزش پژوهشی {پاسخ} دانش شود.

محمد بیجی مقوله ای کرد: شرکت ها {اطلاع رسانی} گزینشی نیز در داخل کتابخانه های استانداری فراهم کردن می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کتابخانه می توانند داده ها مقاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب الکترونیکی می خواست را در داخل سامانه مرجع پیش ایده سند کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل 48 ساعت داده ها کتاب الکترونیکی یا مقاله مورد ممکن است بخواهید فردی شیفته قطعه ای از ایمیل توزیع می شود

وی ذکر شد: در داخل 2 12 ماه قبلی بررسی اجمالی های مختلفی برای اهدای کتاب الکترونیکی مشارکت در دادیم کدام ممکن است باعث بهبود اهدای کتاب الکترونیکی به کتابخانه های شهرستان ها شد، ممکن است حتی به دلیل گروه های مختلف برای فراهم کردن جایگزین کردن استفاده بیشتر از کردیم، ممکن است حتی کتابخانه سیار شرکت ها کتابخانه ای {رایگان} را در داخل روستاها فراهم کردن می تنبل.

مدیرکل کتابخانه های پایه استان کاسپین تصریح کرد: در داخل بخش اعتباری نیز رشد یافته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولیه موارد نمره اعتبار وزارت ملت به {مناطق} {محروم} اختصاص یافته است. ممکن است حتی در داخل رویداد های مختلف معامله بسته های مطالعاتی جهت استفاده بیشتر از متعصبان به فراهم کردن دارایی ها صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پادکست های صوتی فراهم کردن کننده کتاب الکترونیکی تأمین شده است. در داخل راستای ارتقای سرانه پیدا کردن، رویداد مختلف کتابخوانی برای متعصبان به همکاری با ارگان های مختلف برگزار شد.

به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه منسوب به فروش سنت کتابخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مرحله باکلاس اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های تحمل محافظت جهاددانشگاهی، برگزاری نرم افزار های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردهمایی های {تخصصی} برای فراهم کردن کتاب الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن باکلاس برگزار می تواند. شرکت ها به گروه عملکرد راه اندازی کتابخانه های پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار های مشارکتی. این دوران دانشگاهی به مدت زمان 2 12 ماه برگزار شد.

به دلیل جمله مفاد این تفاهم نامه می توان به اجرای نرم افزار های مشترک در داخل بخش های باکلاس، رویداد کتابخوانی، نمایشگاه، همکاری در داخل برگزاری کنفرانس های آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تخصصی}، مشارکت در تحقیقات مشترک برای ایجاد انتخاب های گروه های جهادی عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در داخل برگزاری کارگاه های دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تخصصی} شناسایی شد. فاصله های دانشگاهی.

انتهای پیام