کمک رسانی به بیش به دلیل 4500 نفر در داخل رویدادهای هواشناسی نوروزیرئیس کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات گروه هلال احمر در رابطه با امدادرسانی به بیش به دلیل 4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 نفر به دلیل {آسیب} دیدگان جوی در داخل ایام نوروز، به دلیل شیوع اصولاً {شرایط} جوی استان آذربایجان ژاپنی در داخل ایام نوروز خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل به دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} گروه هلال احمر؛ وی در رابطه با اینکه امدادگران گروه هلال احمر در داخل جاده مقدم کمک رسانی به ساکنان توسط خودسوزی هستند، اظهار داشت: در داخل ایام نوروز حدود 5 شانس به دلیل ماموریت های امدادی گروه هلال احمر معادل با حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوانح {بوده است}. “

وی افزود: در داخل اجرای ساختار سراسری کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات 1401 در همه جا ملت تحمیل شد، ماموریت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات های زیادی امدادگران هلال احمر برای امدادرسانی به {آسیب} دیدگان {شرایط} جوی سند شد منجر به نجات 4550 نفر به دلیل ساکنان مبتلا به شد. ” را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 مصدوم به امکانات درمانی اعزام شدند.

رئیس گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در رابطه با {انتقال} 135 نفر به دلیل امکانات تهدید به {مناطق} ایمن اظهار داشت: تمامی عملیات کمک اثیری ملت بر عهده این گروه است. پس به دلیل استان آذربایجان ژاپنی، استان مازندران همراه خود 837 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 18 شانس همه امدادرسانی، استان آذربایجان غربی همراه خود 815 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 17 شانس به دلیل همه ماموریت ها در داخل رتبه های {زیر} قرار دارد.

ولیبور در رابطه با اینکه در داخل ایام نوروز در داخل 16 استانداری ملت حوادث جوی رخ داد، یکپارچه داد: حوادث جوی در داخل برخی عوامل ملت در داخل ایام نوروز بدتر کردن شد به حدی کدام ممکن است فراوان به دلیل ساکنان در داخل {مناطق} ایمن اسکان اضطراری پیدا کردند به حدی کدام ممکن است انواع این ساکنان آنجا هستند. انواع ممکن است در داخل ایام نوروز 764 نفر بود.

این به فرماندهی گروه هلال احمر در رابطه با اینکه ناوگان اثیری گروه هلال احمر نیز {در این} مدت زمان در داخل عملیات سانحه اثیری نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوان به دلیل مجروحان را به {مناطق} ایمن منتقل کردند، اظهار داشت: {وظایف} گروه هلال احمر در داخل حوادث اثیری نسبی است. به نوروز پارسال رسید.

رئیس گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات گروه هلال احمر خاطرنشان کرد: 92 شانس به دلیل {وظایف} گروه هلال احمر در داخل بخش پدیده های جوی معادل با برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک، 5 شانس سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3 شانس نیز معادل با {طوفان} است. . مصدومان این حوادث اعزام شدند.

ولیبور همراه خود تاکید بر اینکه نیروهای هلال احمر همچنان در داخل حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوانح مختلف در داخل جاری خدمت رسانی به ساکنان هستند، اظهار داشت: نیروهای امدادی به صورت سرزنده در داخل در همه جا ملت {مستقر} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است مشکل در داخل تمامی منطقه ها برای خدمت رسانی به ساکنان یکپارچه می تواند داشته باشد.

انتهای پیام