امتحان شده افسران سیزدهم برای تحمیل عدالت اجتماعی در گروهایسنا/ کردستان مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت های اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند شعارهای رئیس جمهور تحمیل عدالت اجتماعی در گروه است.

عبدالسلام کریمی در امروز (هشت تیر) در شورای اجرایی استان کردستان ذکر شد: بازدید احترام رئیس جمهور به استان کردستان قریب الوقوع بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی برکات مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار در جدا به احتمال بیش از حد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم استان کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه استان ها اجتناب کرده اند برکات آن بهره مند شوند. اجتناب کرده اند این بازدید پر برکت

وی ذکر شد: مورد توجه قرار گرفت نظام انصافاًً متشابه مورد توجه قرار گرفت ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تفاوتی بین ملت ها نمی پذیریم.

کریمی افزود: اقوام مختلف درمورد به رنگین کمان ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر تکل این رنگ ها در جدا با هم قرار گیرند این رنگین کمان زیباتر تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا هم قرار تکل قومیت ها ایران را قادر انصافاًً را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر انصافاًً می تدریجی.

وی بازگشت به شد: از آن به بعد است در اوایل انقلاب همه در جدا خصوصی هم بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی هم این جماعت در جدا خصوصی ذات مکتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فرزانه انقلاب به پیروزی رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند جبهه باید به شبیه به اندازه حضور در هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توانایی در جدا با هم باشیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی در همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در جدا خصوصی یکدیگر است.

کریمی اقوام مختلف در ایران را عالی جایگزین خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیده نشده داد: اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب چالشی هستند کدام ممکن است اگر در جدا خصوصی هم این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند کار شود، این مشکل به جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی ترتیب تبدیل می تواند باشد.

وی بازگشت به شد: اگر اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب مختلف در جدا خصوصی یکدیگر کار با هم نداشته باشند، زمینه سوء استفاده های دشمنان را فراهم می کنند چرا کدام ممکن است به انگیزه شکست آنها چیزی جز اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموختن قومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب ندارند.

کریمی تصریح کرد: پیروزی ما بر دشمن در گرو وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابری است. متعاقباً باید امتحان شده کرد به شبیه به اندازه این مشکل به حداقل عالی جایگزین ترتیب شود.

وی افزود: این توجه انداز درمورد به عالی پازل است کدام ممکن است باید برای افزایش توانایی در ملت ترکیب کردن کردن شود.

کریمی خاطرنشان کرد: هیچ قومی بر قوم عکس شیوع ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ قومی نباید مورد تعرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید بین مذاهب، قومیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیت مرزبندی کنیم کدام ممکن است نتیجه عکس ممکن است داشته باشد.

فرمود: اصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس همه اقوام یکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها برتری در برگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انتخاب حاضر خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز بقا است; را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برتری نیست، اما جدا از این تقابل است کدام ممکن است ضرر هولوکاست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اختلافات کنجکاوی مند به نباید باعث نبرد اقوام مختلف در جدا خصوصی یکدیگر شود.

کریمی تصریح کرد: خواهید کرد هر ملتی هستید، خواهید کرد خالق آن ملت هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرشتگان انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا، ملیت، مذهب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیت نیستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید منشأ آن در انسان به روحی کدام ممکن است در هیکل است نیست.

وی خاطرنشان کرد: در ملت شهروند درجه عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اقوام کدام ممکن است اساس در عالی واحد ناخوشایند دارند بدانند کدام ممکن است در این ناخوشایند سهیم هستند.

کریمی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند بدترین منکرات تحمیل یأس در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند معروف ترین آنها تحمیل امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد در گروه است.

وی افزود: انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا به از ملزومات صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصی کف دست یافته است کدام ممکن است منشأ ضرر اجتناب کرده اند اصل حق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاءالله به سرمنزل مقصود خواهد رسید.

کریمی تصریح کرد: امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات گروه، از ملزومات انقلاب، امتیازات فرات، امتیازات قومیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیتی، ضرر برادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری باید برای افراد تبیین شود.

وی افزود: دوران عاطفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلید قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز زمان تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه دین ما بر علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل است 9 تقلید.

کریمی تاکید کرد: حضور اقوام مختلف باعث شکوه گروه تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه کف دست شکوه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برتری ها سیگنال خداست.

وی بازگشت به شد: مانترا ریاست جمهوری تحمیل عدالت اجتماعی در گروه است چرا کدام ممکن است عدالت امری حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند به آن است امر کرده است.

کریمی تصریح کرد: هدف همه پیامبران اجتناب کرده اند تشکیل حکومت، عدالت خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم است.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه راه حضور در خدا اجتناب کرده اند طریق ناخن ها است، تاکید کرد: اسلام دقیق این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است نظام در جدا با ناخن ها باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام راحل همواره ناخن ها را ولی نعمتان نظام می خواند.

کریمی آسیب دیده نشده داد: به قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات ریاست جمهوری در استان کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی کدام ممکن است برای این استان شناخته شده چون پایتخت وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات به ارمغان خواهم آورد ملاحظه خواهیم کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای این اشخاص حقیقی.” عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آن در این بازدید جبران تبدیل می تواند باشد.

وی بر لزوم حمایت اصولاً اجتناب کرده اند مسئولان استانی تاکید کرد: نسبت بانوان در استان کردستان a باشکوه کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا تبدیل می تواند باشد اجتناب کرده اند حضور بانوان در پست های صحیح در امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی استفاده شود.

کریمی بر تعمیر مشکلات روحانیت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تعمیر مشکلات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث مسکن روحانیت یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است دنبال می کنیم.

وی به مشکلات کشت در استان اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: تعمیر مشکلات کشت در جدا خصوصی تحمیل واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در اصل کار قرار دارد.

فایق رستمی امام جمعه سنندج در آسیب دیده نشده این دیدار ذکر شد: آنچه باعث اقامت اجتماعی تبدیل می تواند باشد نیازهای مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار ناخن ها است.

وی ذکر شد: هیچ شخص خاص در اقامت خصوصی بی فایده اجتناب کرده اند دیگران نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ناخن ها امری اختیاری بوده کدام ممکن است خداوند به ما داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین مبین اسلام همواره اجتناب کرده اند کناره گیری پرهیز می تدریجی.

ماموستا رستمی آسیب دیده نشده داد: کسب علم ضامن باور سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت در همه جوامع است.

وی بازگشت به شد: سود یکی اجتناب کرده اند نیازهای اساسی گروه اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توازن بدست آوردن به این اهمیت بر مقدمه توازن بین تصویر ها عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه است.

ماموستا رستمی ذکر شد: ناخن ها استان کردستان مشکلات زیادی دارند کدام ممکن است باید به آنها قیمت کاهش یافته با شود.

وی خاطرنشان کرد: گروه در امروز ما نیازمند مدیران زمان بیش از حد نگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوراندیش است.

معلم فایق رستمی به اهمیت جهاد در گروه اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: باید نسبت به گروه ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت اصولاً شود.

وی آسیب دیده نشده داد: خوشبختانه افسران سیزدهم وارد بحث مشکلات گروه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صدد تعمیر آن است.

انتهای پیام/