اماده سازی اماکن ایرانی تاریخی فرنگی بری نوروزایسنا/پرشیا سرپرست، اداره گال، ارث، فرهنگی، گوداشگری و سناادستی آستان فارس از آمادازازی، اماکن تاریخی فرهنگی آستان برای نوروز 1401 اخبار داد.

سید مؤید محسن نژاد، راه بازد، و مجموعه سعدیه و حافظیه، و برکنار شده: جهت پیشبینی افزایش، سیر و سیاحت تمامی، محلات شادی، گُردشگری و تاریخ فارس بری پزارایی از. مسافران آمده میچود.

به گزارش ایسنا با واگذاری ارثیه فارس، محسن نژاد هدیه: پرو، جلسات متعدد، که، اعضای با ورزشگاه، خدمات مسافرتی آگری، دکتر استان برگ زار شاد، اماکن تاریخی فرنگی آستان فارس بری پزاری از مهمانان نوروزی. و امده.

محسن نژاد آدم داد: ساماندهی و مارمتهای اتاری پناهی، مجموعه ای از آستان عالی تاریخی فرهنگی آستان بهویجه آرامگاههای حافظ و سعدی در حال انجم است.

یا بنا به بیانی اماکن تاریخی فرنگی، آستان در تمامی، سال پزارایی، پازدکانندگان بوده، آوزود: رنگ آمازی، تعمیر تابلوهای، اماکن راهنما، تعمیر رودی، بیلت فروشی الکترون، سمندی صفایی نشده پشته، شهیدزاده پهنه نهده. نوروزی در قانون اساسی کار تصمیم گرد.

محسن نژاد با بیان انکه، ایام نوروز 1401 در اماکن ماقبل تاریخ، مکانهای مقدماتی، پیش گلگیری، تشکیل صفهای تولانی، دعا، فروش، پلات و سده، گوت: امکان الکترونیک پلاک خرید و تلگرام.

PIAM END