الزام پوشش بیمه نامه های عادی فردی ثالث ۱۴۰۱در نتیجه اینکه قیمت 1401 دیه مطمئن نشده بود، پوشش بیمه مرکزی به {شرکت های بیمه} معرفی شد کدام ممکن است تا زمان ادعا میزان اخیر دیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری وظیفه فردی ثالث برای پوشش بیمه، نیاز به طبق روال سال جاری اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نسبت به اخذ دیه اقدام کنند. تمایز هزینه.

به گزارش ایسنا، طبق مقررات معمولاً در داخل روزهای پایانی سال، میزان دیه سال بلند مدت مشتاق در مورد قوه قضائیه تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل آن خواهد شد شورای شگفت انگیز پوشش بیمه طی ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات شخصی شانس پوشش بیمه را برای آن خواهد شد تصمیم گیری می تدریجی. دیگران. در داخل آن خواهد شد سال، با این وجود در داخل فواصل روزی خوب روزه تا نوک سال 1400 باقی مانده بود، این توسعه ادامه دارد پایان دادن نشده بود. {مقدار} دیه معلوم نباید باشد.

پیگیری های پوشش بیمه مرکزی مبنی بر تلاش پوشش بیمه فردی ثالث در داخل ابتدای سال بلند مدت در نتیجه عدم توجه پوشی به همین دلیل هزینه اخیر، با ادعا ایسنا در کنار شد کدام ممکن است همین الان (28 اسفندماه) پوشش بیمه مرکزی بخشنامه ای صادر کرد. به {شرکت های بیمه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا زمان اعمال قیمت اخیر ادعا شد کدام ممکن است همسو با رویه های امسال به احتمال زیاد خواهد بود با این وجود پس به همین دلیل ادعا هزینه 1401 نیاز به مابه التفاوت آن خواهد شد جبران شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بولتن بيمه مركزي شركتهاي بيمه آمده است: «چون مبلغ ريالي ديه سال 1401 تاكنون به همین دلیل سوي قوه قضائيه ادعا نشده است، تا زمان ادعا مبلغ جديد كه مشابه ديه ريالي را انتخاب کنید و انتخاب کنید مركزي است. پوشش بیمه کلیه شرکتهای پوشش بیمه بر ایده مفاد بخشنامه مورخ 27 اسفند 1396 موظف به صدور نامه به کسی ثالث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات رانندگان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایندگی پوشش بیمه ادعا می نمایند کدام ممکن است پس به همین دلیل ابلاغ دیه اخیر نسبت به پایان دادن محافظت شخصی اقدام نمایند. تعهدات پوشش بیمه ای، لطفا به نمایندگی پوشش بیمه مربوطه مراجعه کنید. با تیز کردن مابه التفاوت حق پوشش بیمه، الحاقیه باعث بهبود تلاش می تواند.

{در حالی که} قیمت دیه امسال در داخل ماه های روال به 480 میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ماه های حرام به 640 میلیون تومان بهبود کشف شد. شورای شگفت انگیز پوشش بیمه بهبود خوب {سوم} درصدی قیمت پوشش بیمه فردی ثالث را تصویب کرد.

انتهای پیام