افغانستان؛ پس به دلیل 7 ماه حکومت طالبانروزی کدام ممکن است طالبان هفت ماه پیش به امکانات رسیدند، انواع تا حدودی فرض داشتند کدام ممکن است بتوانند افغانستان را به سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون نبرد مدیریت کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم وعده هایشان ادامه دارد نتوانسته اند حکومتی اطراف با {مشارکت} همه شما روابط تشکیل دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی را خوشحال نگه دارند، به دلیل این رو {سرنوشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت مردمان این سرزمین ادامه دارد مطمئن معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم معمولاً نیست دوران عادات خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان افغانستان، سرزمين افغانستان بی حوصله بودن نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناملايمات، بی حوصله بودن فاجعه، بيكاري را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر، ديگر توان جنگيدن ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرنوشت} آن خواهد شد نيز مطمئن نیست است.

{بازگشت} طالبان به امکانات در داخل افغانستان 9 تنها واقعی کل شما گروه افغانستان، کمی قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جهان را نیز شوکه کرده است. او می رود {سرنوشت} پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم را در داخل اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه نمی داند. ایدئولوژی طالبان

همین دلخوری کردن‌ها سایه مهاجرت کردن را به چهره این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمش باز می‌گرداند، بی‌آنکه بدانند بلند مدت چه یک چیز در داخل انتظارشان است. مهاجرت کردن 9 تنها واقعی در میان بسیاری مردمان روال کمی در میان بسیاری تحصیل کرده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل کرده ها نیز گذشت، در داخل روزی کدام ممکن است این اشخاص حقیقی در داخل بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی افغانستان شدید سرزنده بوده اند.

مشاوره می تواند کدام ممکن است ایجاد مجدد طالبان ناشی از هماهنگی با زلمی خلیل زاد، مشاور ویژه آمریکا در داخل امور افغانستان {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد امضا شده در داخل حدود 400 صفحه وب است کدام ممکن است تنها واقعی 4 صفحه وب آن خواهد شد چاپ شده شده است.مشاوره می تواند کدام ممکن است {بازگشت} طالبان ناشی از هماهنگی این گروه با زلمی خلیل زاد، مشاور ویژه آمریکا در داخل افغانستان {بوده است}. پیرمحمد ملاذیحی کارشناس شبه قاره هند است به مشاوره وی، طالبان در داخل قیمت کاهش یافته با آمریکا به امکانات رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقنامه بین ملا برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیل زاد در دید به 400 صفحه وب امضا شد کدام ممکن است تنها واقعی 4 صفحه وب آن خواهد شد چاپ شده شد.

به مشاوره وی؛ در داخل آن خواهد شد 4 صفحه وب هماهنگی شده بود کدام ممکن است طالبان {اجازه} ندهند گروهی به دلیل افغانستان علیه ایالات متحده آمریکا ورزش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالبان به امکانات بازگردند، متعاقباً عالی سوگند پنهانی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است ادامه دارد چاپ شده نشده است.


{نباید} فراموش کرد کدام ممکن است علاوه بر این حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه آمریکا، در میان بازیگران قلمرو ای بهترین راه را برای امکانات ربودن مجدد طالبان به راحتی کردند.. طالبان پس به دلیل دسترسی کاخ ریاست جمهوری افغانستان در داخل ماه اوت 1400، به طور همزمان حوادث 11 سپتامبر، پرچم شخصی را بر فراز کاخ ریاست جمهوری به اهتزاز درآوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک مدت کوتاه بعد اعضای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین شخصی را راه اندازی شد کردند. دولتی کدام ممکن است مورد انتقاد متنوع در داخل ملت قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع شدن به دلیل تشکیل عالی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اطراف مشتاق در مورد این گروه شد.

به نظر می رسد مانند است دیپلماسی طالبان به دلیل مرزهای افغانستان فراتر {می رود}. ممکن است نتوانستند حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 مردمان افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 گروه افغانستان به دلیل وضعیت امور خارج از آن خوشحال بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 برخلاف خواستن گروه جهان، نتوانستند عالی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اطراف متشکل به دلیل تقریباً همه روابط تشکیل دهند.

دیپلماسی طالبان فراتر به دلیل افغانستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل تحویل داد هفت ماه ادامه دارد نتوانسته گروه افغانستان را خوشحال تدریجی یا عالی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اطراف تشکیل دهد.

در واقع طالبان بر این باورند کدام ممکن است حکومتی کدام ممکن است تشکیل شده عالی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اطراف است در نتیجه 2 وزیر به دلیل میان تاجیک ها تصمیم گیری در مورد شدند، یکی در همه ازبک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی دیگر به دلیل بین شیعیان. با این وجود اکثریت اینها درو کردن طالبان مشتاق در مورد اکثر مکان های بین المللی پذیرفته معمولاً نیست. اگرچه طالبان اعلام کردن می کنند کدام ممکن است برایشان اهمیتی ندارد کدام ممکن است گروه در سراسر جهان آن خواهد شد را به رسمیت بشناسد یا 9، با این وجود نمی دانند کدام ممکن است تصمیم گیری به جز تعاملات در سراسر جهان سخت است.

محسن پاک آیین، رئیس سابق محل کار وزارت امور خارجه افغانستان وی افزود: بدون در نظر گرفتن مشکل‌های گروه جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید به کشورهای همسایه، ادامه دارد نیاز‌ای {در این} گروه برای تشکیل عالی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اطراف نمی‌بینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری تمایلی به دلیل جانب طالبان برای تبعیت به دلیل رهنمودهای قانونی بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی {وجود ندارد}. هنجارهای در سراسر جهان.» اگر پوشش های طالبان تنظیم نکند، 12 ماه بلند مدت نیز شاهد همین وضعیت امور خواهیم بود.

با یکپارچه این توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه ناآرامی های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز گروه های جایگزین یادآور گروه های سرزنده از دوام، این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است با تنظیم اقلیم در داخل فصل بهار، موارد اکنون نیست شاهد {درگیری} در داخل درون گروه افغانستان باشیم.. {در حال حاضر} سه گردش ایستادن تا طالبان ممکن است وجود داشته باشد، یکی در داخل افغانستان به مدیریت دختران، یکی دیگر در داخل پنجشیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی دیگر در داخل آنکارا به مدیریت جنرال دوستم، عالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاخام.

نیاز به به داشته باشیم کدام ممکن است شهروندان آمریکایی بدون در نظر گرفتن خروج فاز زیادی به دلیل نیروهای شخصی به دلیل افغانستان، همچنان تاکید دارند کدام ممکن است {کار} ایالات متحده آمریکا در داخل افغانستان تمام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است تکنیک یکی دیگر را {در این} سرزمین دنبال خواهند کرد.

ایالات متحده آمریکا ممکن است حتی تاکید می تدریجی کدام ممکن است درگیر شدن افغانستان تمام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است تکنیک متفاوتی را در داخل آن خواهد شد سرزمین دنبال خواهند کرد.

برخی معتقدند کدام ممکن است این حادثه در داخل افغانستان شکست شرم آور شهروندان آمریکایی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن را بی ارزش این تحولات می دانند، با این وجود واقعیت اینجا است کدام ممکن است آمریکا 20 12 ماه جایگزین داشت تا اقدامات شخصی را مشارکت در دهد. با این وجود جایگزین را به دلیل بازو داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانست گروه افغانستان را به خوبی توجه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی این شد کدام ممکن است پس به دلیل توافقی کدام ممکن است اندازه آن خواهد شد مطمئن نبود، یک بار دیگر مردمان افغانستان وارد نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه در داخل درون ملت شدند.

به دلیل سوی اکنون نیست، وحشت از تصرف امکانات مشتاق در مورد طالبان 9 تنها واقعی در داخل افغانستان، کمی به دلیل دلخوری کردن کشورهای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه با اشاره به تامین ایمنی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهای شخصی نیز سرایت کرد، بدون در نظر گرفتن این کدام ممکن است طالبان معتقد بوده اند خطری برای ممکن است وجود نخواهد داشت. کشورهای همسایه.

در داخل مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران نیز جلساتی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نشست مسکو به نظر می رسید روسیه به افغانستان بسیار مهم بود در نتیجه می ترسید اوضاع امنیتی به گونه ای پیش برود کدام ممکن است گروه های تروریستی به دلیل جمله داعش پشتیبانی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آسیای مرکزی بروند. قلمرو.. برو به قفقاز. به دلیل این رو، کشورهای مشارکت کننده در داخل نشست مسکو در داخل بیانیه مطبوعاتی ای تاکید کردند کدام ممکن است نیاز به به حاکمیت، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته شود تا افغانستان به کشوری {صلح آمیز}، تجزیه ناپذیر، بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط می آید مقرون به صرفه پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاری به دلیل تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​داروها مخدر بازسازی شود. جنایات داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای قوانین ابتدایی حقوق بشر.

پس به دلیل آن خواهد شد دومین نشست همسایگان افغانستان در داخل حالی برگزار شد کدام ممکن است بر مقدمه خواست مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جهان با {مشارکت} همه شما روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن مشکل برخی مکان های بین المللی یادآور پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر، حکومتی تشکیل نشد. . برای به رسمیت شناختن طالبان، ممکن است {پاسخ} مثبتی به دلیل مکان های بین المللی یا گروه ملل خریداری شده {نکردند} تا ممکن است را به رسمیت بشناسند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان وی نشست همسایگان افغانستان صحبت می کرد، تاکید کرد کدام ممکن است بحرانی کدام ممکن است همین الان همه شما ما را عصبی کرده، میراث مداخلات نابجای نیروهای سرکوبگر در داخل قلمرو ماست.

او می رود ذکر شد کدام ممکن است یکی در همه {اهداف} این نشست ارزیابی دلخوری کردن های جاری با اشاره به وضعیت امور افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره گرفتن از همکاران قلمرو ای با اشاره به بهترین راه های برون سر خورد به دلیل وضعیت امور ظریف کنونی است.

ایران شناخته شده به عنوان ملت بسیار مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای عجیب ترین مرز مشترک با این ملت، همواره تمامی امتیازات مشابه با افغانستان را رصد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استفاده از مشاور ویژه رئیس جمهور در داخل امور افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استفاده از تشکیل کارگروه ها، پیگیری های مورد نیاز را مشارکت در دانش است. محقق شده است. علاوه بر این این، در داخل چارچوب پوشش های ملت، افسران ما با طالبان کلاس ها، نشست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد وگوهایی را برای {گفتگو} با اشاره به امتیازات دوجانبه برگزار کردند.

جمهوری اسلامی ایران نیز {در این} مدت زمان چندین محموله پشتیبانی های بشردوستانه برای تعمیر نیازهای مردمان افغانستان به افغانستان قرار داده کرد.

چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به افغانستان توسط می آید استراتژیک، مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً متفاوت به دلیل سایر کشورهای همسایه به نظر می رسید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقی {نمی کند} کدام ممکن است کدام گروه بر این ملت حکومت می تدریجی.

حقیقت این است، از یک راه یا روش دیگر همسایگان افغانستان – چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه، طالبان را فقط در موردً به رسمیت می شناسند، با این وجود مشهود است کدام ممکن است به نظر می رسید چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به افغانستان با سایر کشورهای همسایه کاملاً متفاوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقی {نمی کند} کدام ممکن است چه گروهی این ملت را مدیریت می تدریجی، این 2 چشم انداز استراتژیک معرفی شده است. لوکیانوف، کارشناس {برجسته} پوشش بین المللی روسیه در داخل مسکو، ذکر شد کدام ممکن است دارایی ها غنی معدنی افغانستان، فئودور، ذکر شد کدام ممکن است روسیه به خوانایی مشتاق در مورد راه اندازی پایداری در داخل افغانستان با عالی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین باثبات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار مهم معمولاً نیست کدام ممکن است کدام مسکو بر افغانستان حکومت می تدریجی.

در داخل {هر} صورت وضعیت امور در داخل آلودگی افغانستان ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد نمی توان {پاسخ} روشنی با اشاره به چگونگی رسیدن طالبان به امکانات داد. پایین هماهنگی دوحه چه بود؟ خواه یا نه اشرف غنی توافقنامه را می دانست؟ در داخل {هر} صورت، وضعیت امور طالبان حساب کردن اقدام آن خواهد شد دارد، در داخل جاری شدن عالی نبرد نیابتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی نتیجه در تجزیه افغانستان شود.

انتهای پیام