بهبود 9.54 درصدی تسهیلات تیز کردن بانکی برای فاز‌های مقرون به صرفه


شفقنا الحسدی – تسهیلات پرداختی بانکی فاز‌های مقرون به صرفه در داخل 11 ماهه 1400 بالغ بر 25 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 433 هزار میلیارد ریال (252، 9/432 هزار میلیارد ریال) مخصوصاً 9 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 هزار میلیارد ریال نسبت به مدت زمان درست مثل {بوده است}. فاصله به همین دلیل 12 ماه در گذشته (2.9009 میلیارد ریال (یادآور 9.54 شانس)).

به گزارش روابط پایه موسسه مالی مرکزی، جدول (1) استخراج شده به همین دلیل سامانه صمت بر مقدمه داده ها ارسالی موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگرفته به همین دلیل طبقه بندی ISIC، عملکرد به همین دلیل خریداری شده تسهیلات پرداختی در داخل فاز های مقرون به صرفه در داخل 11 ماه به همین دلیل 1400 را نمایشگاه ها. سهم تسهیلات پرداختی به صورت سرمایه ای کارمندان در داخل تمامی فاز های مقرون به صرفه طی یازده ماهه امسال 16 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 782 هزار میلیارد ریال (16782/1 هزار میلیارد ریال) یادآور 66 شانس به همین دلیل کل شما تسهیلات پرداختی {بوده است}. سهم تسهیلات پرداختی سرمایه در داخل ورود به فاز تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن در داخل یازده ماهه امسال بالغ بر شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 149 هزار میلیارد ریال (4 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 149/4 هزار میلیارد ریال) بوده کدام ممکن است حاکی به همین دلیل تخصیص 36.6 شانس به همین دلیل دارایی ها است. به سرمایه در داخل ورود به کلیه بخشها اختصاص یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش مقرون به صرفه آن قرار است 16 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 782 هزار میلیارد ریال (16782/1000 میلیارد ریال) می باشد یا نباشد.

بیانیه می تواند باشد کدام ممکن است به همین دلیل هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 766 هزار میلیارد ریال (6.765 میلیارد ریال) تسهیلات پرداختی در داخل فاز تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن یادآور 2.79 شانس، مبلغ شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 149 هزار میلیارد ریال (4.149 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار) {بوده است}. سرمایه در داخل ورود به تیز کردن شده است کدام ممکن است نماد دهنده درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویتی است کدام ممکن است موسسه مالی ها برای تامین دارایی ها این فاز در داخل 12 ماه جاری دارند.

1

اجباری به اشاره کردن است در داخل یکپارچه فاصله حاضر ملاحظاتی در داخل خصوص مدیریت تورم نیز نیاز به مورد کلمه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره نیاز به مراقب امکانات تورم بالقوه قابل انتساب به استرس تقاضای کل شما در داخل سیستم اقتصادی بود. بر این مقدمه، بهبود توان اقتصادی موسسه مالی ها همراه خود بهبود سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای کفایت سرمایه موسسه مالی ها، به مقیاس عقب تسهیلات غیرجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن ممکن است به {مسیر} {صحیح} رهن دهی موسسه مالی ها، بهبود {بهره وری} موسسه مالی ها مورد نیاز است. در داخل تامین سرمایه در داخل ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز به همین دلیل استرس مضاعف. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب به همین دلیل فشارهای مضاعف. الهام بخش نمایندگی های اقتصادی برای دسترسی {بازار} سرمایه شناخته شده به عنوان ابزاری بسیار مهم در داخل تامین اقتصادی چالش های مقرون به صرفه (خلاقانه) مورد کلمه ویژه قرار گرفته است.