بهبود 58 درصدی انواع {مسافران} پروازهای نوروزی امسالرئیس نمایندگی فرودگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوبری اثیری ایران به همین دلیل بهبود 58 درصدی اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش مسافر در داخل فرودگاه های ملت به همین دلیل ابتدای ساختار سفرهای نوروزی نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه قبلی خبر داد.

حمیدرضا سیدی در داخل ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران (ایسنا)، کسب اطلاعات در مورد سناریو فرودگاه های ملت اظهار کرد: نزدیک به انشعاب واکسیناسیون علیه کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {محدود} شدن شیوع این ویروس در داخل بین مردمان، سفرهای اثیری موارد نه رشد گرفت. نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی انواع پروازها 2 برابر شد. ما منصفانه ملت هستیم.

وی افزود: در داخل عین جاری رعایت پروتکل های بهداشتی قادر به پیشگیری و متوقف کردن تکرار {بیماری} کرونا در داخل سرلوحه اصل {کار} فرودگاه های ملت به طور قابل توجهی پروازهای در سراسر جهان قرار گرفت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس نمایندگی فرودگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوبری اثیری ایران یکپارچه داد: همزمان تحریک کردن ساختار سفرهای نوروزی کدام ممکن است به همین دلیل 25 اسفند ماه 12 ماه قبلی به راه اندازی شد، فرودگاه های ملت به همان اندازه 3 فروردین میزبان بیش به همین دلیل 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 970 هزار مسافر بوده اند، مخصوصاً 58 شانس تا حد زیادی به همین دلیل مدت زمان درست مثل 12 ماه قبلی، توسعه را نمایشگاه ها.

سیدی ذکر شد: {در این} مدت زمان در دسترس به هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 900 لمس کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج در داخل فرودگاه های ملت مشارکت در شد کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه قبلی 9 شانس توسعه نمایشگاه ها.

معرفی شد: به همین دلیل 25 اسفند 12 ماه قبلی به همان اندازه اول فروردین ماه 12 ماه جاری در داخل فرودگاه در سراسر جهان امام خمینی (ره) 920 نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برخاست} {هواپیما} مشارکت در شد کدام ممکن است نسبت به مدت زمان درست مثل 12 ماه قبلی 230 شانس بهبود داشته است. {در این} زمینه مواجه شد.

انتهای پیام