افزایش 290 درصدی تقاضا صدور اجرائیه اجتناب کرده اند موسسه مالی های لرستان علیه بدهکاران بانکیایسنا/لرستان مدیرکل پرونده اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک لرستان اجتناب کرده اند افزایش 290 درصدی تقاضا های اجرائیات موسسه مالی های استان اجتناب کرده اند بدهکاران بانکی استان خبر داد.

علی اکبر باقری در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: در چهارمین ماه امسال هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 647 فقره اجرای قرارداد بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد رهنی به تقاضا موسسه مالی های لرستان برای بدهکاران بانکی صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای او هر دو او در لرستان پرونده تشکیل شد. صحیح بخش برای اجرای سند

وی افزود: این انواع پرونده نسبت به مدت درست مثل سال در قبلی کدام ممکن است 573 مورد بود 290 نسبت انبساط تصویر می دهد.

باقری از دقیق کرد: آنچه قابل ملاحظه است همین جا است کدام ممکن است مبالغ اصولاً این تحمل فشار ها درمورد به تسهیلات اطلاعات بانکی است کدام ممکن است برخی موسسه مالی ها به انگیزه عدم تیز کردن تعدادی از قسط اقدام به صدور اعسار برای رهن گیرندگان کرده اند.

سرپرست کل پرونده اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک لرستان در جدا خصوصی اشاره به وضعیت نامناسب مالی محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همگان برای افزایش این مثال اظهار داشت: پیش دهانه بینی می رود موسسه مالی های لرستان در این شرایط ناسالم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استانی در جدا خصوصی بیکاری بالا در جدا خصوصی کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی در جدا خصوصی بدهکاران مؤسسات. درست است کدام ممکن است اجتناب کرده اند صدور اجرائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ارزش های با استاندارد حرفه ای به بدهکاران خودداری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای او هر دو او وقت بیشتری در افکار داشته باشید.

باقری تصریح کرد: در بین استان های ملت، لرستان در سه ماهه چهارم امسال نسبت به مدت درست مثل سال قبلی بیشترین افزایش تقاضای بانکی را داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان استانی مربوطه باید بر کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصول بدهی تاکید کنند. بدهکاران بانکی

وی تاکید کرد: بر اندیشه مبانی، تجهیزات های اجرایی پرونده احوال استان موظفند پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی ها نسبت به ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف اموال بدهکاران برای وصول مطالبات موسسه مالی ها اقدام کنند.

انتهای پیام