افزایش 1.1 درصدی بیکاری در خراسان رضویایسنا/ خراسان رضوی رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی خراسان رضوی اظهار داشت: بیکاری در استان 7.9 نسبت است کدام ممکن است نسبت به بهار سال قبلی 1.1 نسبت افزایش داشته است. افزایش بیکاری به دلیل برای انبساط اصولاً بیکاران نسبت به باند سرزنده است. به عبارت تولید عکس، عمق افزایش باند بیکار صفر.این 2 اصولاً اجتناب کرده اند عمق افزایش باند سرزنده صفر.04 بوده است.

رضا جمشیدی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، کسب اطلاعات در مورد قالب کارگری بهار 1401 در خراسان رضوی اظهار کرد: نرخ مشارکت مالی استان در بهار امسال چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی.9 نسبت بوده کدام ممکن است نسبت به فصل درست مثل پارسال 1.4 نسبت افزایش داشته است. علاوه بر این نرخ بیکاری در استان 7.9 نسبت است کدام ممکن است نسبت به بهار سال قبلی 1.1 نسبت افزایش داشته است. افزایش بیکاری به دلیل برای انبساط اصولاً بیکاران نسبت به باند سرزنده است. به عبارت تولید عکس، عمق افزایش باند بیکار صفر.این 2 اصولاً اجتناب کرده اند عمق افزایش باند سرزنده صفر.04 بوده است.

وی افزود: باند جویای کار در خراسان رضوی صد شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 289 نفر است کدام ممکن است نسبت به بهار سال قبلی 29 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 731 نفر افزایش داشته است.

رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی خراسان رضوی در خصوص افزایش میزان مشارکت مالی در استان اظهار داشت: باند سرزنده استان در این مدت این 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی دو هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 270 نفر است کدام ممکن است نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 758 نفر افزایش داشته است. نسبت به مدت درست مثل سال قبلی.

جمشیدی اظهار داشت: علاوه بر این باند شاغل در فصل بهار امسال در استان عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 926 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 981 نفر است کدام ممکن است نسبت به فصل درست مثل پارسال شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 27 نفر افزایش داشته است.

وی در خصوص آمار خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرها شاغل در استان تصریح کرد: به شبیه به اندازه به در جاری حاضر اطلاعات خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرها اجتناب کرده اند سوی وسط آمار ایران چاپ شده نشده است.

جمشیدی در خصوص رتبه خراسان رضوی اجتناب کرده اند تذکر نرخ بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مالی اظهار داشت: استان اجتناب کرده اند تذکر کمترین بیکاری رتبه یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر بیشترین مشارکت مالی رتبه چهاردهم را دارد.

انتهای پیام