بهبود 2 برابری هزینه {خرید} تضمینی گندم خوب اقدام استراتژیک استایسنا/ کردستان رئیس گروه جهاد کشاورزی جهان کردستان اظهار داشت: بهبود 2 برابری هزینه {خرید} تضمینی گندم تقریباً در مورد {اهمیت} فاز کشاورزی در داخل تأمین، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی غذایی اقدامی قابل تقدیر به همین دلیل سوی وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی بود. ”

پیمان اسکندری در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، اظهار داشت: 2 برابر شدن هزینه {خرید} تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی، بازو مافیا را به همین دلیل قاچاق گندم کم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگیزه} کشاورزان را در داخل ملت بهبود می دهد.

وی افزود: گروه جهاد کشاورزی شناخته شده به عنوان ضامن ایمنی غذایی ملت همراه خود تمام توان به همین دلیل کشاورزان حمایت خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در داخل راستای چشم انداز رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت ایشان به همین دلیل کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری داروها غذایی است. ایمنی برای ملت».

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکندری خاطرنشان کرد: تقریباً در مورد ثبت های سران معاند، این اقدام قابل تقدیر وزارت جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی الکترونیک در داخل نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام تعطیل در داخل بعد در سراسر جهان کارآمد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار سراسری راه اندازی خواهد کرد.

وی افزود: گروه ای ممکن است بی طرفانه باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جاده خودش بنویسد نیاز به ابتدا در داخل کشاورزی بی طرفانه باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه داشته باشد کالا می خواست مردمش را تأمین تنبل.

وی یکپارچه داد: همراه خود حمایت ویژه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود هزینه {خرید} گندم، کشاورزان {انگیزه} بیشتری برای بهبود تأمین گندم خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر در داخل راستای پوشش های کل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقع مفید های انقلاب خواهد بود، احتمالا. رهبران.”

رئیس گروه جهاد الکترونیک کشاورزی جهان کردستان فقط در مورد نبرد ارزان در داخل ملت اذعان داشت: دوبرابر شدن هزینه {خرید} تضمینی گندم بیش به همین دلیل هر بار یکی دیگر {اهمیت} پیدا کرده است در نتیجه ارتباط مستقیمی همراه خود خودکفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی غذایی دارد. ” در داخل بلند مدت شاهد دسترسی به {اهداف} عظیم در داخل فاز کشاورزی خواهیم بود.

انتهای پیام