بهبود تدریجی دما در داخل خوزستان مداوم استایسنا/ خوزستان مدیرکل هواشناسی خوزستان به همین دلیل بهبود تدریجی دمای هوا در داخل استان خبر داد.

محمد سبززاری در داخل ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: در داخل ارزیابی نقشه های پیش یابی هواشناسی، فردا قابل انتساب به رفتن موج ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایدار بر فراز استان خوزستان، ابرهای ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش باران همراه خود احتمالات رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن به طور قابل توجهی در داخل ارتفاعات شاهد خواهیم بود. “

وی افزود: موج ناپایدار اواخر عصر پنجشنبه به همین دلیل استان خوزستان بیرون می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط استان به همان اندازه چند مورد آخر روز بعد به همین دلیل آن خواهد شد ایمن است منجر به بهبود تدریجی دما در داخل استان می تواند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ذکر شد: ساعت شب قبلی شوشتر همراه خود 30.7 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایذه همراه خود 4 سطح سانتیگراد به سازماندهی سردترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین {مناطق} استان خوزستان گزارش شدند. {در این} مدت زمان تنظیمات دمایی اهواز بین 12.5 به همان اندازه 29.5 سطح سانتیگراد در داخل نوسان {بوده است}.

انتهای پیام