افتتاح اولین نمایشگاه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات در قلمرو آزاد ماکوایسنا/ آذربایجان غربی مدیرعامل گروه قلمرو آزاد ماکو اجتناب کرده اند اذیت کردن به کار اولین رویداد تجاری، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات در قلمرو آزاد تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری ماکو خبر داد.

محمدرضا عبدالرحیمی صحیح در این دوم 5 تیرماه در مراسم افتتاحیه رویداد تجاری، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات قلمرو آزاد تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری ماکو در جدا خصوصی از محسوس اینکه بیش اجتناب کرده اند چهل مجتمع تجاری، معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات در این نمایشگاه حضور دارند افزود:

به آگاه وی، برندهایی اجتناب کرده اند شهرهای اصفهان، تبریز، تهران، ماکو، ارومیه، زنجان، کرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهد در محوطه نمایشگاهی ماکو به مساحت 2500 متر مربع حضور دارند.

مدیرعامل گروه قلمرو آزاد ماکو علاوه بر این هدف اجتناب کرده اند برگزاری این نمایشگاه را انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات به کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بهبود بودجه در قلمرو آزاد ماکو عنوان کرد.

به آگاه وی بازاریابی محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره حضوری خرده فروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تولیدات ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ایرانی اجتناب کرده اند تولید عکس از ملزومات برگزاری اولین نمایشگاه صنعت، تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات در کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا آزاد ماکو است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو تجاری

به آگاه عبدالرحیمی، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود صادرات محصولات ایرانی به کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند آن ممکن است خرس الشعاع تعاملات تحمیل شده در این جشنواره ها قرار گیرد.

انتهای پیام