افتتاحیه مرکز رشد و نووری دانشگاه علوم پزشکی با حضور قائم مقام حضارایسنا/ خراسان شمالی مرکز تای امروز (14 اسفندماه) رشد و نواری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فنوری سرپرست افتتاحیه.

دکتر جواد پورنقی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفت و گو پا ایسنا، مرجع صفر یک روضه معاون علمی، رئیس عموم مردم خراسان شمالی، گفت: پرووه های بهره برادری راسیده راصده 5 متر مربع.

ما اوزود: بری رهندزی مراکز رشد و نووری دانشگاه با متراژ 1500 متر مربع گونی قانونی 90 میلیارد ریالی بسیار مستحکم.

دکتر پورنقی، عمیدواری، کرد، با فاتح و بهره برداری است که در آن مراکز، زمینهای شکوایی کاراورینی، همیات به عنوان خالاکیت و نووری دار بین افراد متخصص و متبحر، بیشازپش فراهام وجود دارد.

PIAM END